Prospectus

nl en

Inleiding in de sociologie

Course
2014-2015

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit studieonderdeel maken we kennis met sociologische vraagstukken, theorievorming en onderzoek. Gepresenteerd worden de belangrijkste moderniseringsprocessen en de gevolgen die deze hebben voor de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen binnen en buiten het onderwijs. Er wordt uitdrukkelijk een globaal perspectief gehanteerd, waarbij de vraag is hoe de inrichting van onze samenleving wordt beïnvloed door ontwikkelingen elders in de wereld. Aandacht wordt besteed aan individualiseringsprocessen en het opgroeien en leren in een samenleving die zich in toenemende mate ontwikkelt tot een kennissamenleving.

Leerdoelen

Doel is allereerst een grondige kennismaking met denkschema’s, modellen en het begrippenapparaat van de sociologie en aanverwante disciplines en een tweede doel is het leren gebruiken van die denkschema’s, modellen en begrippen om vorm te geven aan de ‘sociaal-wetenschappelijke verbeelding’.

Eindtermen:
1. Vakinhoud
1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.

  1. Professioneel Gedrag
    4.2 Is in staat om met begeleiding kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van twee deeltoetsen. Deeltoets A en B zijn beide schriftelijk tentamens met open èn multiple choice vragen. Voor beide deeltoetsen dient tenminste een 5.0 te worden gehaald om een eindcijfer voor het vak te kunnen behalen. Het eindcijfer wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de cijfers voor de deeltoetsen en moet tenminste een 6 bedragen (alle cijfers tussen 5.50 en 6.49 worden afgerond naar een 6). De resultaten van deeltoets A en B tellen elk mee voor 50%.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Macionis, J. & Plummer, K. (2012, 5th edition). Sociology a global introduction. London: Pearson, Prentice Hall.

  • Collegestof

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

Coördinator van de cursus is dr. F.J. Glastra. Spreekuur tijdens de collegeperiode op maandag van 18.00 tot 19.00 uur.