Prospectus

nl en

Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 2B

Course
2014-2015

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De pedagogische wetenschappen omvatten een breed scala aan specialisaties en werkvelden die in dit onderdeel aan de orde komen. Theorieën en hun relatie met onderzoek en praktijk op de verschillende deelgebieden zullen aan bod komen. In het tweede deel (B) van Inleiding in de Pedagogische en Onderwijswetenschappen 2 zijn dat:

 • Orthopedagogiek: gedrags- en opvoedingsproblemen en ontwikkelingsstoornissen;

 • Leerproblemen: leerproblemen en leerstoornissen.

Het vak is verdeeld in twee delen.
Orthopedagogiek
De Orthopedagogiek richt zich op kinderen en gezinnen waar de opvoeding niet vanzelfsprekend is en waar sprake is van een problematische opvoedingssituatie. Onder andere kinderen met ontwikkelingsstoornissen, problematische gezinssituaties, opvoeding buitenshuis, school- en leerproblemen behoren tot het object van de Orthopedagogiek. De studie richt zich op het verwerven van wetenschappelijke kennis en competenties om een grondige analyse van de problematische opvoedingssituatie te maken om vanuit deze analyse te kunnen adviseren en eventueel behandelen.

Leerproblemen
De specialisatie Leerproblemen richt zich op kinderen die problemen ervaren bij het leren van basisvakken als taal, lezen, rekenen en schrijven. De aanleg van het kind, maar ook het gezin en de school spelen een rol bij de ontwikkeling van deze leerproblemen. Inzichten in het ontstaan van leerproblemen bieden handreikingen voor het opzetten van effectieve (vroege) interventies.

Leerdoelen

De doelstelling van dit onderdeel is tweeledig. Allereerst dienen studenten tijdens dit onderdeel basiscompetenties (waaronder het verwerven van wetenschappelijk gefundeerde kennis) met betrekking tot de maatschappelijke aandachtsgebieden van de pedagogische wetenschappen te verwerven (in deel B zijn dat de werkvelden Orthopedagogiek en Leerproblemen). Dit zijn competenties waarover elke student en afgestudeerde dient te beschikken, ongeacht de keuze van specialisatie en die helpen deze keuze beter te onderbouwen.

Het tweede doel is het aanleren van bepaalde onderzoeksvaardigheden zoals het analytisch en kritisch kunnen nadenken (over pedagogische vraagstukken) en het wetenschappelijke schrijven. Door het maken van opdrachten en het schrijven van papers worden rapportagevaardigheden geoefend. Je leert een probleemstelling scherp te formuleren, een argumentatie op te bouwen, te verwijzen naar relevante theoretische kennis en een samenhangend geheel te construeren. Als afgestudeerd pedagoog zal je je in de latere beroepspraktijk schriftelijk op een zakelijke en wetenschappelijk gefundeerde manier moeten kunnen uitdrukken.

De volgende eindtermen van de Bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen zijn van toepassing op dit onderdeel:

Eindtermen:
1. Vakinhoud
1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.2 De bachelor heeft kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van de pedagogische wetenschappen.
1.3 De bachelor heeft kennis van modellen van diagnostiek, assessment en behandeling en interventie.
1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

 1. Methoden en technieken van onderzoek
  2.1 De bachelor heeft basiskennis van en inzicht in de gangbare methoden en technieken van pedagogisch onderzoek, met inbegrip van de hoofdfases van wetenschappelijk onderzoek.

 2. Academische Vaardigheden
  3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern.
  3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.
  3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten.
  3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

 3. Professioneel Gedrag
  4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
  4.2 Is in staat om met begeleiding kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges in de vorm van online discussieforumsessies.

Vragen kunnen tijdens de hoorcolleges en de werkcolleges worden gesteld.

Voor dit vak wordt één schrijfopdracht gemaakt. Voor dit vak start, moet er gekozen worden of deze schrijfopdracht voor Leerproblemen of voor Orthopedagogiek gemaakt zal worden. Op Blackboard zal hier meer informatie over te vinden zijn.

Toetsing

 • Verwerkingsopdrachten

 • Paper

 • Twee multiple choice tentamens

Het eindcijfer voor Inleiding in de Pedagogische Wetenschappen 2B is opgebouwd uit drie cijfers, namelijk het individuele
cijfer voor de paper (voor Orthopedagogiek of Leerproblemen) en het gemiddelde van de
deeltentamencijfers B-Orthopedagogiek en B-Leerproblemen. De deeltentamens voor de beide vakgebieden moeten elk minimaal met een 5,5 zijn afgerond. Het totale (gemiddelde) tentamencijfer telt voor 50% mee voor het eindcijfer van IPOW 2B en het cijfer voor de paper telt eveneens voor 50% mee. Zowel het gemiddelde tentamencijfer als het cijfer van het paper dienen 5,5 of hoger te zijn om het vak te kunnen halen. Ook de verwerkingsopdrachten moeten voldoende zijn gemaakt voor het behalen van dit vak.

Blackboard

Van de studenten wordt verwacht dat zij voor de start van het vak en tijdens het vak regelmatig Blackboard raadplegen.

Literatuur

 • Ruijsenaars, A.J.J.M., Van Drenth, A. (2012). Orthopedagogiek: ontwikkelingen, theorieën en modellen: een inleiding. Garant.

 • Van Heteren, M., Smits, P. & Van Veen, M.. Orthopedagogiek: Antwoorden op vraagstellingen (meest recente versie). Amsterdam: Uitgeverij SWP.

 • Van IJzendoorn, M.H., & De Frankrijker, H. (eds) (2005). Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

Voor inhoudelijke vragen over het vak en het aanvragen van vrijstellingen kunt u contact opnemen met:
Dr. Y.M. Dijkxhoorn (Orthopedagogiek)
Kamer: 4B53

Dr. M.J. van Dijken (Leerproblemen)
Kamer: 4A16

Coördinator: Nog onbekend
Kamer: