Prospectus

nl en

Cursus praktische data-analyse met SPSS

Course
2014-2015

De vakken Onderzoekspracticum 1 en SPSS hangen inhoudelijk sterk samen. U wordt dan ook geadviseerd deze vakken parallel aan elkaar te volgen

Toegangseisen

De stof van de Cursus praktische data-analyse met SPSS wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Onderzoekspracticum 2 en het studieonderdeel Oefenonderzoek (tweede jaar van de Bacheloropleiding).

Beschrijving

De volgende aspecten van data-analyse komen in dit vak aan bod:
1. Het opzetten van een onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met de analyse van de verzamelde gegevens.
2. Invoeren van de gegevens in de computer.
3. Het omgaan met en bewerken van gegevensbestanden.
4. Werken met SPSS voor het controleren, beschrijven en analyseren van gegevens.
5. Het schriftelijk presenteren van onderzoeksresultaten verkregen met behulp van SPSS, met de nadruk op het inhoudelijk interpreteren van de uitvoer.

Leerdoelen

Het doel van dit vak is leren omgaan met SPSS om eenvoudige statistische analyses uit te voeren, leren interpreteren van SPSS-uitvoer en leren rapporteren van onderzoeksresultaten.

Eindtermen:
2. Methoden en technieken van onderzoek
2.1 De bachelor heeft basiskennis van en inzicht in de gangbare methoden en technieken van pedagogisch onderzoek, met inbegrip van de hoofdfases van wetenschappelijk onderzoek.
2.2 De bachelor kan onder begeleiding een eenvoudig wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren, zowel individueel als in groepsverband.

 1. Academische Vaardigheden
  3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern.
  3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten.
  3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

 2. Professioneel Gedrag
  4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
  4.5 Toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid.
  4.6 Kan anderen feedback geven en omgaan met feedback van anderen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Computerpractica (werkcolleges) waarin onder begeleiding met SPSS wordt geoefend en waarin aan groepsopdrachten kan worden gewerkt. Ook buiten de bijeenkomsten zal tijd aan de opdrachten moeten worden besteed. Om te kunnen werken moet elke student een ULCN-account hebben. De student dient zichzelf via uSis tenminste 1 week voor aanvang van de cursus in te schrijven in een van de practicumgroepen (zie rooster; zie ook Blackboard voor de laatste informatie).

De eerste werkgroepbijeenkomst is verplicht.

Toetsing

In de loop van de cursus zal een aantal groepsopdrachten worden gemaakt die beoordeeld zullen worden met één eindcijfer voor de gehele groep. Tevens zal een individueel tentamen worden afgenomen tijdens de laatste bijeenkomst van de cursus. Voor dit tentamen moet afzonderlijk worden ingeschreven!

De eindbeoordeling van het vak is het gemiddelde van het cijfer voor de groepsopdracht en het tentamencijfer. Beide onderdelen moeten met tenminste een 5.50 worden afgerond. Het eindcijfer wordt berekend als het gemiddelde van de cijfers voor de eindopdracht en de toets en moet tenminste een 6 bedragen (alle cijfers tussen 5.50 en 6.49 worden afgerond naar een 6).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

N.B. De literatuur is onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen zullen via Blackboard bekend worden gemaakt.

 • Vocht, A. de (editie wordt nader bekend gemaakt via Blackboard). Basishandboek SPSS voor Windows, Utrecht: Bijleveld.
  Dit boek wordt voornamelijk als naslagwerk gebruikt en is ook handig voor de rest van de studie (bv. Oefenonderzoek, PEO, bachelor- en masterproject). Er hoeven geen specifieke pagina’s van te worden bestudeerd.

 • Commandeur, J.J.F., Verduin, C.J. en Linting, M. (2010). Practicumhandleiding inleiding SPSS Windows pedagogiek (Centrale Servicedesk).
  Deze syllabus dient volledig bestudeerd te worden.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

Coördinator van de cursus is drs. A. van der Voort
Drs. Van der Voort heeft tijdens de collegeperiode spreekuur per e-mail op dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur.