Prospectus

nl en

Onderwijsleerproblemen

Course
2014-2015

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Zes hoorcolleges met als doel een inleiding te geven in problemen die kunnen ontstaan bij de verwerving van lezen, schrijven en rekenen. Het accent ligt op in de onderwijspraktijk veelvoorkomende leerproblemen. In de colleges en de opdrachten komen casussen aan bod die leerkrachten hebben gesignaleerd vanwege onvoldoende vorderingen. De docent legt een link tussen huidige wetenschappelijke kennis van onderwijsleerproblemen en de casussen en probeert zo handvatten aan te reiken die studenten in staat stellen diagnoses te stellen en geschikte behandelingen te selecteren. Studenten maken opdrachten (casussen) met het doel kennis uit de bestudeerde literatuur toe te passen. De literatuur en de verdieping daarvan tijdens het college wordt getentamineerd.
(Kleine wijzigingen in de opzet van de cursus zijn mogelijk. Op Blackboard verschijnt de meest recente informatie).

Leerdoelen

Dit studieonderdeel heeft als hoofddoel studenten vertrouwd te maken met veel voorkomende onderwijsleerproblemen en leerstoornissen en hoe daarop ingespeeld wordt door middel van interventie- en remediatieprogramma’s.

Eindtermen:
1. Vakinhoud
1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.3 De bachelor heeft kennis van modellen van diagnostiek, assessment en behandeling en interventie.
1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

 1. Academische Vaardigheden
  3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.
  3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten.
  3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

 2. Professioneel Gedrag
  4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
  4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.
  4.6 Kan anderen feedback geven en omgaan met feedback van anderen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en opdrachten in de vorm van een casus.

Toetsing

Toetsing binnen de cursus Onderwijsleerproblemen vindt plaats op twee niveaus: feitelijke kennis van de literatuur en collegestof (voornamelijk via MC-vragen van het schriftelijke tentamen) en toepassen van kennis door middel van opdrachten (casussen) gedurende de periode van de colleges en door middel van open vragen en een casus die naast de MC-vragen onderdeel van het tentamen zijn.

Kenmerkend voor een toepassingsopdracht is een nieuwe situatie waarin bestaande kennis moet worden toegepast op die specifieke situatie. De opdrachten betreffen vragen over aard en ernst van leerproblemen naar aanleiding van testafnames. Tijdens de colleges geeft de docent praktische voorbeelden van leerproblemen en reflecteert daarop. Dit alles geeft studenten houvast bij het maken van de opdrachten.

Het tentamen bestaat uit drie delen: MC vragen, open vragen en een casus. Bij het bepalen van het tentamencijfer zullen de MC-vragen minder zwaar tellen dan het deel met de open vragen.

Een student slaagt voor het onderdeel onderwijsleerproblemen als:

 • De casus met een voldoende is beoordeeld (5,5 of hoger);

 • Het tentamen met een voldoende is beoordeeld (5,5 of hoger).

Blackboard

 • De cursusbeschrijving is op Blackboard te vinden.

 • De docenten beschouwen Blackboard als belangrijkste middel om studenten te informeren gedurende de cursus onderwijsleerproblemen en gaan er daarbij van uit dat studenten met enige regelmaat Blackboard raadplegen (dat is frequenter dan één keer per week). Mededelingen van docenten worden geplaatst op Blackboard (onder announcements).

 • Alle gegevens van de casussen (de opdracht, testresultaten, filmfragmentjes) zijn te vinden op Blackboard (onder assignments).

 • Via het discussieforum kunnen studenten de wekelijkse opdrachten met elkaar bediscussiëren.

 • Studieresultaten worden via Blackboard gecommuniceerd (gradebook).

Literatuur

Literatuur (3 ECTS = ± 400 pagina’s)

 • Blakemore, S.-J., & Frith U. (2006). The Learning Brain. Lessons for education. Oxford, UK: Blackwell.

 • Cunningham, A. E. & Zibulsky, J. (2014). Book Smart. How to Develop and Support Succesful, Motivated Readers. Oxford University Press, New York.

Let op: wijzigingen (in de literatuur) zijn mogelijk. Kijk voor u literatuur aanschaft op Blackboard!).

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

 • Na de wekelijkse colleges is er aansluitend een inloopspreekuur bij de coördinator van Onderwijsleerproblemen, mw. dr. V.A.C. van der Kooy-Hofand (kamer 4A24).

 • Communicatie via E-mail: kooy@fsw.leidenuniv.nl.

 • De docenten beschouwen Blackboard als belangrijkste middel om studenten te informeren gedurende de cursus onderwijsleerproblemen en gaan er daarbij van uit dat studenten met enige regelmaat Blackboard raadplegen (dat is frequenter dan één keer per week).