Prospectus

nl en

Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief

Course
2014-2015

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Adoptie van (buitenlandse) kinderen en pleegzorg brengen specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen met zich mee, zowel voor de adoptie- en pleeggezinnen als voor de pedagoog die deze gezinnen voorlicht of (preventief) begeleidt. Adoptiekinderen en pleegkinderen hebben vaak voorafgaand aan de plaatsing verwaarlozing en mishandeling meegemaakt in het gezin van herkomst of in een kindertehuis. De gevolgen van de meegemaakte deprivatie kunnen bij het adoptie- en pleegkind leiden tot ontwikkelingsachterstanden, psychopathologie en probleemgedrag in het gezin. Tegelijkertijd kunnen adoptie en pleegzorg worden opgevat als protectieve factoren, in de zin dat het kind in het nieuwe gezin in veel betere omstandigheden terecht komt en meer ontwikkelingskansen krijgt. Onderzoek kan daarom inzicht geven in het herstelvermogen van kinderen die deprivatie hebben meegemaakt in hun vroege kinderjaren. De adoptiestatus (en pleegkindstatus) en het andere uiterlijk van het buitenlandse adoptiekind kunnen eveneens tot vragen binnen of buiten het gezin leiden. Daarnaast kunnen genetische factoren een rol spelen bij het ontstaan van verschillen tussen ouders en kinderen. In de colleges wordt ook ingegaan op het herkennen en vaststellen van ontwikkelingsachterstanden en psychopathologie bij adoptiekinderen en pleegkinderen en op mogelijkheden voor behandeling en interventie.

Leerdoelen

Kennismaking met het werkveld van adoptie en pleegzorg; bestuderen van relevant onderzoek op het gebied van adoptie en pleegzorg; reflecteren op pedagogische processen bij gezinnen/kinderen met risico- en protectieve factoren; herkennen en vaststellen van psychopathologie en mogelijkheden voor behandeling en interventie bij adoptie- en pleegkinderen.
Eindtermen:
Vakinhoud
1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen
1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld

Academische vaardigheden
3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern
3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken
3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met afgewogen wetenschappelijke argumenten
3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere context
Professioneel gedrag
4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (met gastsprekers en video-illustraties).

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een schriftelijk tentamen met essayvragen (70% van het eindcijfer) en een paper (30% van het eindcijfer).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Wrobel, Gretchen M., & Neil, Elsbeth (Eds.) (2009). International advances in adoption research for practice. London: John Wiley and Sons.

  • Bastiaensen, Petra, & Kramer, Mariska (2012). De Kleine Gids. Pleegzorg. Juridisch en pedagogisch verantwoord. Uitgeverij Kluwer.

  • Juffer, F. & Van der Voort (2014). Achterstanden en herstelkansen van adoptiekinderen. In P. Goudena, R. de Groot, & J. Janssens (Red.), Orthopedagogiek: State of the Art. Apeldoorn: Garant.

  • Enkele artikelen (wordt op Blackboard aangegeven).

Boeken kunnen bij de boekhandel worden aangeschaft. In de studiewijzer wordt per college aangegeven welke hoofdstukken/artikelen wanneer besproken worden. De literatuur hoeft niet van tevoren te worden bestudeerd. De twee of drie artikelen worden opgegeven en dienen door de student zelf gedownload te worden uit de digitale bibliotheek.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

Coördinator van het vak is prof. dr. Femmie Juffer.
Wekelijks spreekuur: tot 1 uur na het college.
Vragen kunnen ook voor het college en in de pauze worden gesteld.