Prospectus

nl en

Seminar Visual Art and Architecture

Course
2014-2015

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

Leiden was in de 17e eeuw de tweede stad van de Republiek. Des te opmerkelijker is het dat er nog nooit een overzichtstentoonstelling over het Leidse culturele leven uit de periode is gehouden. De doelstelling van deze werkgroep is om een virtuele tentoonstelling over de Leidse kunst uit de Gouden Eeuw te tot stand te brengen. Studenten zullen kennismaken met wat er zoal komt kijken voor het organiseren van zo’n tentoonstellingen: onder meer het uitzoeken van geschikte objecten, het doen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot die objecten, het schrijven van een catalogustitel en het maken van een audiotour. De werkcolleges zullen worden afgewisseld met gastcolleges en bezoeken aan De Lakenhal, lopende tentoonstellingen en het RKD.

Leerdoelen

 • Zelfstandig kunsthistorisch onderzoek kunnen verrichten: een beredeneerd oordeel over wetenschappelijke literatuur kunnen formuleren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling. Samenwerken en organiseren. De eindtermen zijn:

 • Inzicht hebben in historische en actuele discussies over het culturele klimaat in Leiden in de 17e eeuw.

 • Objecten kunnen traceren en selecteren voor eigen kunsthistorisch onderzoek.

 • Een deelprobleem op dit gebied kunnen expliciteren en gedetailleerd uitwerken en daarbij een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

 • Een visueel ondersteund referaat van circa 20 minuten over de gekozen problematiek kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Een gestructureerd betoog of catalogusteksten kunnen schrijven van 5000 woorden, exclusief noten en bibliografie, vanuit een relevante probleemstelling met een goed voorbereide conclusies.

 • Het ontwikkelen van organisatorische vaardigheden

 • Het ontwikkelen van vaardigheden om samen te werken om te komen tot een zo goed mogelijk gezamenlijk eindproduct

 • Het ontwikkelen van digitale vaardigheden

Rooster

Voor het rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Excursie

 • Werkstuk

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 10 ects (280 uur)

 • bijeenkomsten werkcollege 13 × 2 = 26 uur

 • excursies 4 × 6 = 24 uur (de excursies zullen soms korter, maar soms ook langer uitvallen)

 • het bestuderen van de verplichte literatuur en bronnenonderzoek: 60 uur

 • het voorbereiding van presentaties en andere opdrachten: 20 uur

 • het schrijven van een catalogusteksten (inclusief inlezen/onderzoek): 150 uur

Toetsing

 • Deelname aan de groepsdiscussies en voorbereiding van colleges en opdrachten tellen als praktische oefening (verplicht onderdeel).

 • Portfolio (30%): studenten stellen een portfolio samen met daarin de resultaten van de taken die moeten worden verricht, zoals bijvoorbeeld het verzamelen van literatuur en het selecteren van relevante objecten.

 • Mondelinge presentatie (10%): referaat (ondersteund met PowerPoint-presentatie) over het eigen onderzoek.

 • Schriftelijke bijdrage aan de catalogus (60%): teksten ter grootte van circa 5000 woorden excl. noten en literatuur.

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma).
Herkansing: Een onvoldoende beoordeeld portfolio en/of catalogus-bijdrage kan eenmalig worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de mondelinge presentatie kan een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard en andere digitale hulpmiddelen:

 • Voor literatuur en Power Points

 • om informatie uit te wisselen

 • om commentaar te geven op elkaars werk

Literatuur

Nader te bepalen, deels op Blackboard

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Mw Dr. M.E.W. (Marion) Boers

Opmerkingen

N.v.t.