Prospectus

nl en

Vraagstukken Bewegen

Course
2014-2015

Beschrijving

Een goed functionerend bewegingsstelsel is essentieel voor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse taken en bezigheden. Geringe afwijkingen of ziekten aan het bewegingsstelsel kunnen al snel invaliderende gevolgen hebben. Circa 30% van de Nederlanders met klachten worden hierdoor gehinderd in hun normaal functioneren. Het is problematiek die we serieus moeten nemen. Op grond van demografische ontwikkelingen – léés: vergrijzing – is te verwachten dat de prevalentie van stoornissen van het bewegingsstelsel de komende jaren verder zal toenemen. In dit blok worden klachten van het bewegingsapparaat behandeld zoals deze in de praktijk van de huisarts en de specialist veelvuldig voorkomen, met een accent op reumatologische, neurologische en orthopedische problematiek. Het blok vormt de klinische voortzetting van het eerstejaarsblok “van Mens tot Cel” en de tweedejaarsblokken “Ziektemechanismen 1 en 2”. Het leren onderscheiden van normaal en abnormaal (functie en structuur) vormt de rode draad van het blok. U zult leren dat anamnestische en specifieke fysisch-diagnostische vaardigheden hierbij onmisbaar zijn, aangezien hiermee vaak de juiste diagnose gesteld kan worden. De nadruk wordt gelegd op het herkennen van klassieke ziektebeelden op grond van clusters van anamnestische, fysisch-diagnostische en radiologische bevindingen.

Leerdoelen

 • De student kan bij klachten en symptomen van aandoeningen van het bewegingsapparaat onderscheid maken tussen: Inflammatoire en niet-inflammatoire oorzaken, Articulaire en periarticulaire oorzaken, Urgente en niet-urgente problematiek, Mechanisch en niet-mechanisch.

 • De student kan eenvoudige botstofwisselingsziekten en neurologische stoornissen beschrijven en is op de hoogte van behandelingsstrategieën.

 • De student moet de globale reactie van het lichaam op een trauma kunnen beschrijven en is op de hoogte van prioriteiten bij het verlenen van eerste hulp en bij levensreddend handelen.

 • De student kent de waarde en beperkingen van aanvullend onderzoek en kan op grond van het natuurlijk beloop behandeldoelen formuleren.

 • Student heeft kennis van verschillende revalidatie behandeltrajecten waarbij het doel is de patiënt “in beweging” te houden.

 • De student is vertrouwd met het beslisproces (ITEP) bij de keuze van medicamenteuze en niet medicamenteuze behandeling van gewrichts- en pijnklachten.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, Werkcolleges, Patientendemonstraties, Responsiecolleges, Werkgroepen, Marcoscopiepractica, Functieonderzoek, Patiëntpartners, E-Learning, multimediatour in anatomisch museum

Toetsing

 • 4x formatieve tussentoetsen tijdens responsiecolleges om inzicht te geven in de opgedane kennis.

 • Deeltentamen 1: Essay schrijven over het effect van chronische pijnklachten op dagelijks bewegen en functioneren (toetsing voldoende/onvoldoende)

 • Deeltentamen 2: na 5 wkn over functionele anatomie en bewegingsproblematiek (MC en EMQ; 4 punten)

 • Deeltentamen 3 Presentatie van een traumatologisch en orthopedisch onderwerp (toetsing: voldoende/onvoldoende)

 • Deeltentamen 4 Beoordeling functieonderzoek (toetsing: voldoende/onvoldoende)

 • Eindtentamen over gehele stof (MC en EMQ; 6 punten).

Literatuur

 • Kumar P, Clark M, editors. Kumar&Clark clinical medicine, 8th ed. Edinburgh:Elseviers, 2009

 • Henry MM, Thompson JN, editors. Clinical Surgery. Edinburgh: Elsevier Saunders; 3rd ed. 2005.

 • Van der Meer J, van ’t Laar A, editors. Anamnese en lichamelijk onderzoek. Maarssen: Elsevier gezondheidzorg; 5th edition, 2008.

 • Farmacotheurapeutisch Kompas, Hoofdstuk XV: Analgetica, antireumatica en jichtmiddelen.

 • “Pharmacology” van Rang & Dale (6th edition hoofdstukken 14 en 41, 7th edition hoofdstukken 26 en 41).

 • Moore KL, Dalley AF: Clinically oriented anatomy, Lippincott Williams & Wilkins, 6th edition,Philadelphia 2010.

 • Boron WF, Boulpaep EL: Medical physiology, Elsevier/Saunders, revised 2nd edition, Philadelphia 2009

 • Hijdra, Koudstaal, Roos (HKR) Neurologie, 2010, 4e druk , hoofdstuk

 • Thijs, Delooz en Goris: Acute Geneeskunde, Elsevier/Bunge, 7e druk, 2009

Contact

P.D.S. Dijkstra LUMC, afd Orthopedie,
M.C. de Ruiter LUMC, afd Anatomie