Prospectus

nl en

Calculus (I&E)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Wiskunde B kennis op VWO-niveau

Beschrijving

In dit college wordt een aantal onderwerpen uit de wiskundige analyse behandeld. De behandelde materie is zowel een voortzetting als een verdieping van de vwo-stof. Aan de orde komen: elementaire functies, polynomen, limieten, differentiëren en integreren van functies van één variabele, functieonderzoek en grafieken, Taylorpolynomen, numerieke benaderingen, functies van twee variabelen: vectoren en gradienten, extreme waarden.

Leerdoelen

Het doel is om studenten de voor de informatica- en economiestudie benodigde basiskennis wiskunde bij te brengen.

Rooster

Het rooster is te vinden via de Liacs website

Onderwijsvorm

Twee keer per week een geïntegreerd hoor-/werkcollege van 4 uren. De laatste week voor het tentamen is er een vragenuur.

Toetsing

Er zijn twee deeltentamens. Verder moet er regelmatig huiswerk worden ingeleverd. Het eerste deeltentamen (rond 20 oktober) draagt voor 40% bij aan het uiteindelijke tentamencijfer, het tweede deeltentamen (rond 15 januari) voor 45%, en het huiswerk voor 15%. Om te kunnen slagen moet voor beide deeltentamens het cijfer minstens een 5 zijn.

Blackboard

Blackboard wordt bij dit college gebruikt.

Literatuur

Calculus, a complete course, 8e editie, Robert Adams & Christopher Essex, Uitg. Pearson, Canada, ISBN-10 10321781074, ISBN-13 9780321781079

De 7e editie is nog steeds bruikbaar.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie, mr. J. Havelaar

Website

Zie blackboard.

Opmerkingen

Dit vak wordt gegeven aan de Campus Den Haag.