Prospectus

nl en

Economische Kijk op Organisaties (BSK Den Haag)

Course
2014-2015

Omschrijving

In dit vak staat de institutionele economie centraal. Hierbij gaan we in op de structuur en het functioneren van organisaties vanuit een economische optiek. Daarom wordt dit ook wel de economische organisatietheorie genoemd. Dit leerstuk is een aanvulling op de (neo)klassieke micro-economie waarin men verklaart hoe markten werken en hoe vragers en aanbieders reageren op prijsveranderingen onder volledige informatie. Hierin wordt echter geen rekening gehouden met problemen als bureaupolitiek in organisaties, onvolledige informatie en transactiekosten. De nieuwe institutionele economie gaat in op deze onderwerpen en vormt zo een aanvulling op de (neo)klassieke economische theorie.

In deze cursus wordt eerst ingegaan op de vraag waarom organisaties bestaan en welke doelen organisaties hebben. Hierbij staan begrippen centraal zoals transactiekosten, inefficiëntie en coördinatie via de markten of via de hiërarchie. Verder gaan we in op de vraagstukken rondom asymmetrische informatie in markten, zoals: negatieve selectie (adverse selection), het probleem van de verborgen beslissingen (moral hazard), beperkte rationaliteit en risicoselectie. Deze vraagstukken worden vervolgens gekoppeld aan het managen van organisaties. Hierin bespreken we onder meer onderwerpen als prestatiebeloning, prestatieprikkels, motivatie en de principaal-agenttheorie.

Leerdoelen

  • Studenten begrijpen de basisconcepten van micro-economie en kunnen deze toepassen op het gedrag van organisaties en de discussies rondom managementvraagstukken in organisaties;

  • Studenten begrijpen het belang van de (on)volledigheid van informatie en de rol van prikkels in de dagelijkse praktijk van markten en organisaties;

  • Studenten hebben kennis opgedaan van de belangrijkste concepten en theorieën van de economische organisatietheorie.

Rooster

Het rooster staat op http://media.leidenuniv.nl/legacy/rooster-bachelor.pdf

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en zelfstudie.

Studielast

  • totale studielast 140u – contacturen: 33u – uren zelfstudie: 107u

Toetsing

Toetsing vindt plaats door een midterm multiple choice en aan het einde van de cursus een schriftelijk tentamen met open/essay vragen. De weging is respectievelijk 20% – 80% van het eindcijfer.
Er is een schriftelijk hertentamen met open/essay vragen.
Herkansing van de deeltoets is niet mogelijk.

Blackboard

Ja, een maand voor de start van de cursus beschikbaar

Andere leermiddelen/Literatuur

Hazeu, C.A. (2007) Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken. Bussum:Uitgeverij Coutinho. [ISBN: 978 90 469 0064 2]

Het boek van C.A. Hazeu staat centraal in deze collegereeks. Als aanvulling op theoretische concepten die naar voren komen in dit boek zullen er artikelen worden voorgeschreven die online te vinden zijn.

Aanmelden

1e jaars bachelor studenten worden door het OSC ingedeeld en in augustus ingeschreven in Usis voor een werkgroep. Andere (ouderejaars) studenten die nog de werkgroep van dit vak moeten doen, kunnen zichzelf in Usis inschrijven (vanaf 24 augustus) voor een werkgroep waar nog plaats is.
1e jaars studenten moeten zich zelf wel inschrijven voor het tentamen. Dat kan vanaf vier weken voor de start van de activiteit tot 10 dagen voor de aanvang van het tentamen.

Contact Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie. Stuur een mail naar: economie@law.leidenuniv.nl Tel. 071-527 7756.