Prospectus

nl en

Economie, Bestuur en Management I: integratief project markt en overheid (BSK Den Haag)

Course
2014-2015

Omschrijving

In dit vak bestuderen studenten economisch-bestuurlijke vraagstukken. Dat zijn vraagstukken die liggen op het grensvlak van markt en overheid. Concrete vraagstukken zijn: cultuurbeleid, groene energie, financiering van het hoger onderwijs en hervorming van de woningmarkt. Voor het analyseren van deze vraagstukken zijn zowel economische als bestuurskundige inzichten nodig. In een casusgerichte benadering (werkstukken, presentaties) werken studenten zelfstandig (in groepjes van drie en onder begeleiding van een docent) aan een onderzoek naar een economisch-bestuurlijk vraagstuk. Daarin komen de concepten en theorieën uit de vakken van het eerste jaar van Economie, Bestuur en Management samen.

Leerdoelen

  • Na afronding van het vak heeft de student inzicht in een actueel economisch-bestuurlijk vraagstuk.

  • De student kan zelfstandig een analyse maken van een economisch-bestuurlijk vraagstuk aan de hand van zowel economische als beleidswetenschappelijke theorieën.

  • De student heeft zich geoefend in het (snel) verzamelen, interpreteren en schriftelijk verwerken van beleidsrelevante informatie.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie en een presentatie.

Studielast

  • totale studielast 140u – contacturen: 18u – uren zelfstudie: 122u

Toetsing

De toetsing vindt plaats door middel van een presentatie (10% van het eindcijfer) en een paper (90% van het eindcijfer).
De herkansing vindt plaats door middel van een paper.

Blackboard

Ja, een maand voor de start van de cursus beschikbaar

Andere leermiddelen/Literatuur

  • B.E. Baarsma, C.C. Koopmans en J.J.M. Theeuwes (2010), Beleidseconomie. Een rationele onderbouwing van overheidsingrijpen, Amsterdam: Pallas Publications. – J.W. Kingdon (2011) Agendas, alternatives, and public policies. New York: Longman. – Aanvullende literatuur afhankelijk van het onderwerp van het werkstuk.

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie. Stuur een mail naar: economie@law.leidenuniv.nl
Tel. 071-527 7756.