Prospectus

nl en

Analyse van Sociaal-Economisch Beleid (BSK Den Haag)

Course
2014-2015

Omschrijving

In dit vak gaan we in op de theoretische en empirische analyse van de effecten van sociaaleconomisch beleid. Daarmee borduren we voort op de kennis die is opgedaan bij eerdere vakken in de bachelor EBM, zoals Beleidseconomie, Economie van de Publieke Sector, Methoden en Technieken II en Kwantitatief Onderzoek. In dit vak worden de effecten bestudeerd van beleidsinstrumenten die de overheid gebruikt om in te grijpen op de arbeidsmarkt. We richten ons in het bijzonder op het minimumloon, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, de rol van vakbonden en de combinatie van arbeid en zorg. De economische theorie en state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek over de werking van deze instrumenten staan in dit vak centraal.

Leerdoelen

  • Na afronding van dit vak heeft de student inzicht in economische effecten van verschillende arbeidsmarktinstrumenten.

  • De student heeft kennis van theorieën en methoden uit state-of-the-art economisch onderzoek op het gebied van arbeidsmarktbeleid.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges en een presentatie.

Studielast

  • totale studielast 140u – contacturen: 33u – uren zelfstudie: 107u

Toetsing

Bespreking van wetenschappelijk artikel in de werkgroep (15% van het eindcijfer) en aan het einde een schriftelijk tentamen met open/essay vragen (85 van het eindcijfer)
Er is sprake van een schriftelijk hertentamen met open/essay vragen.

Blackboard

Ja, een maand voor de start van de cursus beschikbaar

Andere leermiddelen/Literatuur

  • Boeri, T. and J. van Ours (2013) The Economics of Imperfect Labor Markets. Second Edition. Princeton: Princeton University Press. – Artikelen uit internationale wetenschappelijke tijdschriften, te raadplegen via Blackboard. – Beleidsgerelateerde documenten, online te vinden.

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie. Stuur een mail naar: economie@law.leidenuniv.nl
Tel. 071-527 7756.