Prospectus

nl en

Cultuur en Internationaal Management

Course
2014-2015

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Internationaal en Intercultureel Management (30 EC). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester.
Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Beschrijving

Dit vak richt zich op de invloed van cultuur op het gebied van internationaal management. De invloed van cultuur wordt daarbij in deze cyclus op een tweetal manieren bekeken. Een eerste benadering van de invloed van cultuur in de internationale context is als we kijken naar specifieke vormen van handelen van nationale en internationale instituties. We stellen daarbij de vraag hoe cultuur een rol speelt bij deze verschillende ‘varieties of capitalism’. De bekendste voorbeelden daarvan zijn het Rijnlandse model, het Angel-Saksische model, het Japanse Kereitsu model, het Franse Filière model en tegenwoordig natuurlijk ook het Chinese model van staatskapitalisme.
Een tweede vorm van de invloed van cultuur is als we die toepassen op bedrijfsniveau. Hier gaan we in op de vraag of verschillen in organiserende principes bij functionele gebieden als bijvoorbeeld strategie, personeelsmanagement, marketing of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en corporate governance zijn terug te voeren op de invloed van culturele kenmerken. Centrale vragen in beide gevallen zijn dan of die varianten veroorzaakt worden door verschillen in nationale cultuur of dat andere aspecten van cultuur eveneens een rol spelen.

Leerdoelen

 • De belangrijkste doelstelling is dat de student niet alleen leert welke theorieën worden toegepast maar dat hij ook kritisch leert te kijken naar de toepasbaarheid van deze theorieën en de debatten die daarover worden gevoerd in de literatuur.

 • In de tweede plaats wordt de student aangemoedigd zijn eigen kritische denkvermogen te stimuleren door zelfstandig extra literatuur te zoeken.

 • In de derde plaats leert de student de informatie zodanig te ordenen dat hij er een goede presentatie (zowel schriftelijke als mondeling) over kan geven.

Rooster

Zie website Minor IIM.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • bijwonen hoorcolleges: 14 × 2 uur = 28 uur;

 • voorbereiden collegestof: 3 uur per week x 14 = 42 uur;

 • voorbereiden eerste tentamen = 35 uur;

 • voorbereiden tweede tentamen = 35 uur.

Toetsing

 • analyseren (schrijven van paper);

 • presenteren van twee case-studies.

Herkansing
Individuele paper.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Verluyten, Paul (2010) Intercultural Skills for International Business and International Relations, Antwerpen: Acco;

 • S. Schneider en J. Barsoux, Intercultureel Management, 2003 of laatste druk, Pearson/ Prentice hall. ISBN: 90-430-0706-4. Ook de Engelse uitgave is toegestaan;

 • extra literatuur via Blackboard of in hardcopy bij de case-studies.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. G. (Gep) Eisenloeffel