Prospectus

nl en

Economie in hoofdlijnen (BSK Den Haag)

Course
2014-2015

Omschrijving

In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie (zowel micro- als macro-economie) behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid. Daarbij komen vragen aan de orde als:
– Wanneer werken markten goed en wanneer niet?
– Welke nadelen hebben prijsafspraken tussen producenten en wat kan de overheid daar aan doen?
– Waarom wordt er van sommige goederen minder gevraagd als het inkomen stijgt?
– Waardoor wordt een recessie veroorzaakt en kan de overheid met haar begrotingsbeleid recessies bestrijden?
– Wat is economische groei, en hoe kan de overheid die bevorderen?
– Waarom is het nadelig voor de welvaart om de internationale handel te belemmeren en waarom doen overheden dat toch vaak juist wel?
– Waarom zijn zowel inflatie als deflatie gevaarlijk, en hoe kan een centrale bank deze verschijnselen voorkomen?
Terwille van degenen die op het VWO geen Economie hebben gehad, begint deze cursus gewoon bij het begin. De verschillende thema’s worden echter dieper uitgewerkt dan op het VWO.

Leerdoelen

  • Na afronding van het vak beheerst de student de kernbegrippen van de economische theorie.

  • Hij begrijpt de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, van de werking van markten en van de macro-economische ontwikkeling.

  • Hij heeft inzicht in de hoofdlijnen van het economisch beleid.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges.

Studielast

  • totale studielast 140u – contacturen: 33u – uren zelfstudie: 107u

Toetsing

Toetsing door wekelijks multiple choice toetsen (20% van het eindcijfer) en aan het einde een schriftelijk tentamen met open/essay vragen (80% van het eindcijfer).
Schriftelijk hertentamen met open/essay vragen.

Blackboard

Ja, een maand voor de start van de cursus beschikbaar

Andere leermiddelen/Literatuur

  • Stanley L. Brue, Campbell R. McConnell and Sean M. Flynn (2013), Essentials of Economics, 3e druk, International Student Edition, Boston etc.: McGraw-Hill/Irwin (ISBN 978-1-259-06040-3). NB: er zijn van deze paperback ook een hardcover en een ‘loose-leaf ‘uitgave in omloop, maar die zijn veel duurder! Pas dus op! – Reader (zie blackboard) – Werkboek (zie blackboard)

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie. Stuur een mail naar: economie@law.leidenuniv.nl
Tel. 071-527 7756.