Prospectus

nl en

Statistics for historians

Course
2015-2016

Toegangseisen

-

Beschrijving

Vandaag de dag staan statistische methoden flink in de belangstelling. Het bijeenbrengen van omvangrijke internationale datasets en het digitaliseren van talrijke historische bronnen heeft de toepasbaarheid van statistische methoden voor historisch onderzoek vergroot. Historici met een basale kennis van statistische methoden en technieken hebben nu de mogelijkheid om sociale en economische ontwikkelingen beter te onderzoeken en te analyseren. Statistiek voor Historici biedt een introductie in de statistische methoden die speciaal zijn toegesneden op hedendaags historisch onderzoek. Het gaat daarbij in de eerste plaats om het lezen en interpreteren van statistische maten, tabellen en grafieken. Indexcijfers, frequentieverdelingen, correlatieberekening en steekproeven worden vervolgens behandeld aan de hand van toonaangevende internationale datasets en eigen onderzoeksgegevens. De nadruk ligt in dit college op het begrijpen en interpreteren van de statistische maten. Het college geeft daarnaast korte inleiding in het gebruik van Excel. Voor het volgen van dit vak is geen wiskundige voorkennis vereist en het vak is geschikt voor studenten uit alle hoofdrichtingen van de opleiding.

Leerdoelen

De student

 • Kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal

 • Onderkent de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaargeschiedenis van primair bronnenmateriaal

 • heeft basiskennis van statistische methoden

 • heeft basiskennis van Microsoft Excel

 • heeft basiskennis van hedendaagse toepassingen van statistische methoden

 • kan tabellen en grafieken lezen en interpreteren

 • bezit elementaire vaardigheden in het toepassen van statistische methoden zoals indexcijfers, gemiddelden, standaarddeviatie, frequenties, maten voor correlatie, beoordeling van steekproeven, met name ten behoeve van de hoofdrichting Sociale Geschiedenis en de subspecialisatie Economische Geschiedenis

Rooster

via uSis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 140 uur:

 • Volgen van het college 10 × 2 = 20 uur.

 • Wekelijks voorbereiden lesstof 10 × 8 = 80 uur

 • Wekelijkse opdrachten 10 × 2 = 20 uur.

 • Tentamen voorbereiden 20 uur.

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (70 % van het eindcijfer)

 • wekelijkse opdrachten die de voortgang in het ontwikkelen van statistische basisvaardigheden en het gebruik van Excel toetsen (20 % van het eindcijfer)

 • participatie (10 % van het eindcijfer)

Wat betreft de weging het volgende: het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

Herkansing van het tentamen is mogelijk, herkansing van de wekelijkse opdrachten en participatie niet.

Blackboard

Wekelijkse opdrachten worden via Blackboard aangeboden en dienen ook via Blackboard ingeleverd te worden.

Literatuur

B. Blondé, I. Devos, J. Hanus, W. Rykbosch, Trend en Toeval, Inleiding tot de Kwantitatieve Methoden voor Historici (Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2012).

Aanmelden

via uSis

Contact

Dhr. Dr. W. Ronsijn