Prospectus

nl en

Internship 1 (field work)

Course
2015-2016

Toegangseisen

Voor een stage in het buitenland: propedeuse Archeologie behaald.

Voor een stage in Nederland: Praktijkopleiding 1 en Praktijkopleiding 2 moeten met een voldoende zijn afgesloten.

Eventueel is er aanvullende voorbereiding nodig, afhankelijk van de invulling van de stage: taalstudie, relevante ondersteunende discipline.

Beschrijving

Stage 1 dient veldwerk te zijn. Veldwerk kan opgraven zijn, of prospectieonderzoek door middel van proefsleuven, boringen of een survey.

Je kunt deelnemen aan een door de Faculteit der Archeologie georganiseerde field school of veldwerk, of je kunt een externe partij aanschrijven. De duur van de stage is minimaal 17 dagen.

Leerdoelen

Stage (veldwerk)

 • Zelfstandig leren veldwerk uit te voeren op een basaal niveau;

 • Verdieping van archeologische praktijkvaardigheden waarbij ook het werken in teamverband van belang is;

 • Ervaring opdoen in (onder supervisie) in het methodisch en kritisch analyseren van gegevens als vondsten, sporen en ruimtelijke gegevens.

Stageverslag

 • Archeologisch inhoudelijke dag- en weekrapporten schrijven (deze vormen een integraal onderdeel van het stageverslag);

 • Een goed opgebouwd, helder stageverslag schrijven waarbij de technische richtlijnen van de faculteit m.b.t. de vormgeving van werkstukken toepast zijn;

 • Bij stages waar met een Programma van Eisen (PvE) of vergelijkbaar document gewerkt wordt dient dit niet alleen in het stageverslag gebruikt te zijn, maar dient de voorgeschreven wijze op een selectief aantal punten tevens op een constructief-kritische wijze beschouwd te zijn;

 • Beeldmateriaal zodanig kunnen hanteren en integreren in dagrapporten en (de bijlage van) het stageverslag dat hetgeen beschreven is verheldert en/of versterkt.

Stage en stageverslag

 • Kennis van het onderwerp van de stage, zoals vroege of late prehistorie, Nabije Oosten, Indiaans Amerika, Klassieke archeologie of Middeleeuwen;

 • Kennismaken met de organisatie van het archeologisch bestel in de praktijk;

 • Kennis van en inzicht in de specifiek archeologische methoden en technieken en weten onder welke omstandigheden en met welk doel deze toegepast kunnen worden;

 • Inzicht in (en zo mogelijk) ervaring opdoen met onder supervisie een veldonderzoek voor te bereiden en uit te voeren, inclusief een adequate omgang met de organisatorische, juridische, logistieke, maatschappelijke en administratieve aspecten;

 • Inzicht in (en zo mogelijk) ervaring opdoen met onder supervisie methoden en technieken voor een archeologisch veldonderzoek (wijze van opgraven, monsternames ten behoeve van datering of specialistisch onderzoek) te selecteren en toe te passen.

Onderwijsvorm

Praktisch werk in het kader van archeologisch veldwerk of een archeologisch onderzoeksproject.

Toetsing

De beoordeling van de stage vindt plaats op basis van het stageverslag en de beoordeling van de stagebegeleider.
Van elke stagedag dient een dagrapport in de bijlage van het stageverslag gevoegd te zijn.

Het stageverslag dient 6 weken na de laatste stagedag ingeleverd te zijn. Voor degenen die gaan afstuderen geldt een deadline van 15 augustus of 15 januari.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Voor stages moet bovendien een stageovereenkomst getekend te worden. Bekijk voor gedetailleerde informatie over de stageovereenkomst en de gang van zaken betreffende stages, het Stagereglement op de stagepagina.
Enrol jezelf in de Blackboard module om op de hoogte te blijven van aangeboden stages.

Contact

Neem voor meer informatie over Stage 1 contact op met een van de stagecoördinatoren:
mw. dr. R.M.R. van Oosten (Nederland en overig Europa)
dr. O.P. Nieuwenhuijse (Nabije Oosten)
dr. T.D. Stek (Mediterraan gebied)
mw. dr. M. Françozo (museum en erfgoed)
mw. dr. A. Rojas (overige gebieden in de wereld)

Opmerkingen

Het practicum wordt eenmaal per jaar aangeboden. Indien het niet gehaald wordt, dien je het jaar erop het gemiste onderdeel te herkansen. Zie ook het toetsbeleid van de opleiding Archeologie.