Prospectus

nl en

Inleiding in de grondslagen van de pedagogische wetenschappen

Course
2015-2016

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Het kennisbestand van de pedagogische wetenschappen is het resultaat van een voortdurende discussie in het wetenschappelijke forum over theoretische ideeën en empirische gegevens met betrekking tot opvoeding en onderwijs. De argumentatietheorie, hier in brede zin opgevat als aanduiding voor diverse vormen van logica, kan inzicht geven in gebruik en misbruik van retorische hulpmiddelen in de wetenschappelijke discussie. Deze kan doorgaans niet louter op grond van feiten gevoerd worden, maar rust ook op tal van andere argumenten. De vraag is of dergelijke argumenten aan de rationaliteit van de discussie afbreuk doen en, als dat het geval is, of en hoe de discussie op een rationeler plan getild kan worden.

Aan de hand van voorbeelden van wetenschappelijke en praktische discussies zullen de valkuilen van argumenteren worden geïllustreerd, alsmede de mogelijkheden om op een zo rationeel mogelijke wijze van gedachten te wisselen over de theorie en de praktijk van opvoeding en onderwijs. Argumentaties zullen langs formeel- en informeel-logische weg geanalyseerd worden. Ook wordt aandacht besteed aan waarschijnlijkheid en wetenschappelijke onderzoeksmethoden.

Leerdoelen

 • De student krijgt inzicht in de achterliggende argumentatie met betrekking tot pedagogische theorieën

 • De student maakt kennis met een aantal belangrijke methoden en technieken van pedagogisch onderzoek

 • De student leert Engelstalige literatuur lezen en begrijpen

 • De student krijgt meer inzicht in argumentatievormen en kan daardoor onderzoeksverslagen en betogen beter beoordelen en beter opzetten

 • De student wordt na deze cursus in staat geacht professioneler deel te nemen aan de pedagogische discussie

 • De student wordt gestimuleerd tot kritisch nadenken.

Eindtermen:
1. Vakinhoud
1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.

 1. Methoden en technieken van onderzoek
  2.1 De bachelor heeft basiskennis van en inzicht in de gangbare methoden en technieken van pedagogisch onderzoek, met inbegrip van de hoofdfases van wetenschappelijk onderzoek.

 2. Academische Vaardigheden
  3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten.

 3. Professioneel Gedrag
  4.3 Is in staat om het eigen leerproces te sturen.
  4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges over de betreffende literatuur en een aantal (niet-verplichte) werkgroepen waarin geoefend wordt met formele logica.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van twee deeltoetsen. Deeltoets A is een schriftelijk tentamen met open vragen, deeltoets B is een scriftelijk tentamen met multiple choice vragen. Voor beide deeltoetsen dient tenminste een 5.0 te worden behaald om een eindcijfer voor het vak te kunnen behalen. Het eindcijfer wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de cijfers voor de deeltoetsen en moet tenminste een 6 bedragen (alle cijfers tussen 5.50 en 6.00 worden afgerond naar een 6). Het resultaat van deeltoets A telt mee voor 34%, het resultaat van deeltoets B voor 66%.

Blackboard

Actuele informatie wordt verstrekt via Blackboard.

Literatuur

Te bestuderen literatuur:

 • Fogelin, R.J. (2014, 9e druk). Understanding arguments. An introduction to informal logic. New York: Harcourt.

 • Eemeren, van F.H. & Snoeck Henkemans, A.F. (2011, 4e druk). Argumentatie: Inleiding in het analyseren, beoordelen en houden van betogen. Groningen: Wolters-Noordhoff.

 • Eventuele ondersteunende literatuur wordt t.z.t. op Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator: Wordt nader bekend gemaakt