Prospectus

nl en

Onderzoekspracticum 1

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen. De stof van Onderzoekpracticum 1 wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Onderzoekspracticum 2 en het studieonderdeel Oefenonderzoek (tweede jaar van de Bacheloropleiding).
De vakken Onderzoekspracticum 1 en Praktische Data-analyse met SPSS hangen inhoudelijk sterk samen. U wordt dan ook geadviseerd deze vakken parallel aan elkaar te volgen.

Beschrijving

Tijdens dit vak komen verschillende aspecten van het wetenschappelijke onderzoeksproces aan bod:
1. Inleiding in het onderzoeksproces als geheel.
2. Inleiding in onderzoeksopzetten en overwegingen die daarbij gemaakt worden.
3. Inleiding in de kwantitatieve methoden en technieken van empirisch onderzoek.
4. Beschrijvende statistiek en een inleiding in de toetsende statistiek.

Leerdoelen

Doel van dit vak is het verwerven van elementaire kennis over en inzicht in het verloop van het onderzoeksproces, de bij onderzoek te gebruiken methoden en technieken en toepassingen op het terrein van de beschrijvende en toetsende statistiek.

Eindtermen:
2. Methoden en technieken van onderzoek
2.1 De bachelor heeft basiskennis van en inzicht in de gangbare methoden en technieken van pedagogisch onderzoek, met inbegrip van de hoofdfases van wetenschappelijk onderzoek.

  1. Professioneel gedrag
    4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
    4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges over de te bestuderen stof. Werkgroepbijeenkomsten waarin praktische opdrachten met betrekking tot de stof worden besproken. Uitgebreidere informatie over de inhoud van het vak zal vermeld worden in de bijbehorende syllabus en op Blackboard.

Hoorcolleges noch werkgroepen zijn verplicht. Als de student wil deelnemen aan de werkgroepen, dient zij/hij zichzelf via uSis in te schrijven voor één van de werkgroepen (zie Aanmelden).

Toetsing

Schriftelijk tentamen in de vorm van twee deeltoetsen die verspreid over het onderdeel worden afgenomen. De deeltoetsen zullen gedeeltelijk bestaan uit multiple-choicevragen en gedeeltelijk uit open vragen. Voor beide deeltoetsen dient tenminste een 5.50 te worden behaald. Het eindcijfer wordt berekend als het gemiddelde van de cijfers voor de deeltoetsen en moet tenminste een 6 bedragen (alle cijfers tussen 5.50 en 6.49 worden afgerond naar een 6).

Studenten wordt verzocht naar de tentamens eigen schrijfgerei (potlood, puntenslijper en gum) mee te nemen. Alleen eenvoudige (geen grafische) rekenmachines zijn toegestaan.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.
De meest recente informatie over het vak is te vinden op de Blackboardsite: Onderzoekspracticum 1 2015-2016.

Literatuur

N.B. De literatuur is onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen zullen tenminste een maand voor aanvang van de cursus via Blackboard bekend worden gemaakt.

  • Moore, D. S., McCabe, G. P., & Craig, B. (2014, 8th revised edition). Introduction to the practice of statistics. New York: Freeman. Dit boek wordt tevens gebruikt bij het tweedejaarsvak Onderzoekspracticum 2.

  • Linting, M. (2012) (Compiler). Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences. Harlow, UK: Pearson Custom Publishing. Dit boek is samengesteld uit hoofdstukken uit Introduction to behavioral research methods (5th edition) van M.R. Leary en Take a look: Observation and portfolio assessment in childhood research van S. Martin, aangevuld met extra materiaal. Dit boek wordt tevens gebruikt bij het tweedejaarsvak Onderzoekspracticum 2.

  • Van der Voort, A. (2016). Syllabus Onderzoekspracticum 1.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator van deze cursus is dr. A. van der Voort.
Kamer 4B23
Drs. Van der Voort heeft tijdens de collegeperiode spreekuur per e-mail op dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur.
N.B. Voor vragen met betrekking tot inschrijving e.d. kunt u zich richten tot de onderwijsdienst.