Prospectus

nl en

Praktijkoriëntatie

Course
2015-2016

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Beginnende studenten die direct van het VWO komen, kunnen maar een beperkte notie hebben van het beroep, waarvoor zij opgeleid worden. Zij krijgen in de praktijkoriëntatie een algemeen beroepsbeeld, waarin zoveel mogelijk beroepsaspecten verwerkt zijn, zoals de verhouding tussen beleid en daadwerkelijke begeleiding van kinderen; tussen onderzoek en toepassing; tussen individueel werk en teamwerk; tussen praten en schrijven enz. Tijdens de praktijkoriëntatie komen de studenten zowel in aanraking met activiteiten van medewerkers op HBO- als op WO-niveau. De student(e) dient zelf een instelling te zoeken waar men voor de praktijkoriëntatie terecht kan. Voor 10 december 2015 moet bekend zijn waar de praktijkoriëntatie zal plaatsvinden. Voor de procedure rondom de praktijkoriëntatie wordt verwezen naar Blackboard en naar de toelichting binnen het tutoraat.

Leerdoelen

 1. Het verwerven van inzicht in het beroep van pedagoog of onderwijskundige binnen een vooraf gekozen beroepsveld.
  1. Een kritisch standpunt bepalen ten aanzien van het eigen toekomstige beroepsmatig functioneren.
  2. Het geven van een aanzet tot integratie van theorie en praktijk.

Eindtermen:
1. Vakinhoud
1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

 1. Academische Vaardigheden
  3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

 2. Professioneel Gedrag
  4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
  4.2 Is in staat om met begeleiding kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden.
  4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.

Rooster

N.v.t.

Onderwijsvorm

Concrete oriëntatie in een pedagogisch of onderwijskundig veld. Studenten doen (56 uur) praktische ervaring op in het veld (kindertehuizen, inrichtingen, bestuursorganen, vormings- en opleidingsinstellingen, voorlichtingsbureaus, scholen, privé-praktijken etc.). Naast deze dagdelen wordt ook een interview afgenomen bij een pedagoog of onderwijs-/opleidingskundige én een interview bij een andere medewerker met een functie waarvoor een HBO-opleiding vereist is. Tijdens de concrete oriëntatie wordt de student begeleid door een medewerker van de oriëntatie biedende instelling.

Binnen het tutoraat zal een toelichting worden gegeven. Daarnaast is de coördinator in het eerste semester regelmatig beschikbaar voor individuele gesprekken met de studenten. Via de intekenlijsten op het prikbord tegenover 4B48 kunnen ook afspraken gemaakt worden voor een gesprek. In het tweede semester is de coördinator beduidend minder aanwezig. De agenda van de coördinator is te vinden op de Blackboardpagina van de praktijkoriëntatie. In het tweede semester kan men per mail een afspraak maken. Alleen mails die verstuurd worden via umail worden beantwoord.

Toetsing

Verslag. Aan de hand van de richtlijnen (zie Blackboard) moet een verslag van de praktijkoriëntatie worden gemaakt. De instelling bekijkt of het verslag geen fouten of privacygevoelige informatie bevat en geeft een ‘gezien en akkoord-verklaring’ af. De uiteindelijke ‘voldaan’- beoordeling wordt gegeven door de coördinator van het studieonderdeel.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Zie: Praktijkoriëntatie voor studenten 15-16.

Literatuur

Voor dit onderdeel hoeft geen specifieke literatuur te worden bestudeerd. Het is echter wel mogelijk dat men in het kader van de praktijkoriëntatie enkele artikelen die betrekking hebben op de activiteiten tijdens de stage, moet bestuderen. In het verslag dient wel bij de beschrijving van bijgewoonde activiteiten expliciet verwezen te worden naar al bestudeerde wetenschappelijke literatuur uit de propedeuse.

Contact

Coördinator: drs. A.W.M. Duijx
De heer Duijx heeft tijdens het eerste semester spreekuur op maandag van 11.00 tot 12.00 uur.