Prospectus

nl en

Politiek en Politieke Wetenschap

Course
2015-2016

Omschrijving

Doel 1: Kennismaking met wetenschappelijke normen en academische vaardigheden aanleren.
Doel 2: Zoeken naar en verwerken en gebruiken van wetenschappelijke literatuur (schriftelijke communicatie).

Inhoud: De politieke wetenschap of politicologie is een maatschappijwetenschap. Dat houdt in dat maatschappelijke verschijnselen onderwerp van studie zijn, in het bijzonder verschijnselen die ‘politiek’ van karakter zijn. Verschijnselen dus die raken aan ‘de gezaghebbende toedeling van waarden’, of vragen naar ‘wie wat op welke wijze krijgt’. Dat betekent onder meer dat voor politicologen (in opleiding) hun onderwerp van studie permanent om hen heen aanwezig is. Politicologen staan midden in de maatschappij en geven daar mede vorm aan, terwijl zij tevens op wetenschappelijke wijze proberen nationale en internationale politieke verschijnselen en processen te begrijpen.

Politiek en Politieke Wetenschap (PPW) dient een dubbel doel, in beide opzichten gekoppeld aan academische vaardigheden. Ten eerste worden de deelnemers kort wegwijs gemaakt in de omgeving waarin zij zich als student bevinden. Hoe zit dat in elkaar, dat Instituut voor Politieke Wetenschap, dat een onderdeel is van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), die onderdeel is van de Universiteit Leiden? De universitaire studie politicologie mag dan begonnen zijn, maar in welke institutionele en organisatorische omgeving is men eigenlijk student? Wat zijn de institutionele checks en balances, en wat zijn de rechten en plichten van individuele studenten binnen deze omgeving?

Na de zeer beknopte verkenning van het institutionele terrein krijgen studenten, ten tweede en bovenal, training in academische vaardigheden. Met het oog op enkele centrale academische vaardigheden zal aan de hand van een serie opdrachten oefening plaatsvinden in het zoeken, verwerken en schriftelijk presenteren van informatie. Waar en hoe kan effectief bestaand materiaal, vooral via tijdschriften en boeken beschikbare wetenschappelijke literatuur, gevonden worden ter beantwoording van een onderzoeksvraag? Hoe dienen schriftelijke bronnen zoals tijdschriftartikelen, boekbijdragen of boeken beoordeeld en gebruikt te worden? Wanneer en hoe geeft een wetenschapper aan schatplichtig te zijn aan anderen, omdat van hun inzichten en werk gebruik is gemaakt? Hoe wordt materiaal bewerkt en verwerkt in een eigen, logisch opgebouwd en inhoudelijk overtuigend schriftelijk betoog ter beantwoording van een onderzoeksvraag? Het zijn deze aspecten die aan bod komen in de hoop en verwachting dat een eerste training ervan een noodzakelijke beginstap is op het boeiende maar niet altijd eenvoudig te bewandelen pad van de wetenschap der politiek.

Studenten die PPW met een voldoende resultaat hebben afgerond weten kortom in verscheidene opzichten waaraan zij met hun studie Politicologie begonnen zijn en wat hen in termen van vaardigheden te doen staat!

Onderwijsvormen

Instructiebijeenkomsten en werkgroepen.

Literatuur (circa 300 pagina’s)

Verplicht:
Poelmans, P. & Severijnen, O. (2013). De APA-richtlijnen. Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage. Bussum: Uitgeverij Coutinho

Sterk aangeraden:
J. Renkema, Schrijfwijzer Compact. Den Haag: Sdu, 2005 [of latere editie; uiteraard is de ‘grote’ Renkema ook bruikbaar];

Eventuele extra literatuur, afhankelijk van het betreffende onderwerp, zal tijdig bekend worden gemaakt en zo nodig beschikbaar worden gesteld.

Toetsing

Gedurende de cursus PPW worden zes opdrachten gegeven. In alle gevallen gaat het om schriftelijk werk van bescheiden omvang (inleveren via Turnitin én op papier; lettertype 12-punts Times New Roman, regelafstand 1½; bij elke opdracht aangeven hoeveel woorden de tekst bevat [na te gaan via optie word count]; vergeet niet de eigen naam en de naam van de werkgroepdocent(e) te vermelden!). Ten minste vijf van de zes opdrachten dienen serieus gemaakt en tijdig en correct ingeleverd te worden. Als niet aan deze voorwaarden is voldaan en als aan de werkgroepbijeenkomst waarin de opdracht behandeld wordt niet actief wordt deelgenomen, wordt de betreffende opdracht beschouwd niet gemaakt te zijn. Een opdracht telt kortom pas als opdracht mee, (1) als deze daadwerkelijk is gemaakt; (2) (in alle opzichten) correct en tijdig is ingeleverd; en (3) als de auteur ervan aanwezig is gedurende de werkgroepbijeenkomst waarin de opdracht wordt behandeld. Feitelijk betekent dit, dat voor afronding van PPW de aanwezigheid bij ten minste vijf van de zes werkgroepbijeenkomsten noodzakelijk is. Het gemiddelde cijfer van de vier hoogst gewaardeerde opdrachten vormt het eindcijfer van PPW. Er is geen herkansing van afzonderlijke opdrachten of van het vak als geheel mogelijk.

Merk op:
In het kader van PPW wordt via zelfstudie een bibliotheekinstructie georganiseerd. Zonder deze instructie op voldoende niveau gevolgd te hebben kan PPW niet worden afgerond. Nadere informatie over de bibiotheekinstructie volgt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

N.v.t.

Rooster

NB: Het eerste college vindt plaats op maandag 31 augustus 2015, van 15.15-17.00 uur in SC01.

Werkgroep 17 is op 25 september van 09.00-11.00 geroosterd in het Van Steenis, zaal F103

Rooster

Locatie werkgroepen: Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden.