Prospectus

nl en

Clinical assessment and treatment: general introduction

Course
2015-2016

Beschrijving

Het vak Clinical assessment en treatment bestaat uit drie onderdelen van 5 ects. Het Algemene deel van 5 ects is voor alle studenten verplicht. Daarnaast kunnen studenten twee specialisaties kiezen. Naast de specialisatie in vier vakgebieden (neuropedagogiek, ontwikkelingsstoornissen, jeugdzorg, autismespectrumstoornissen en leerproblemen) bestaat er een klinische specialisatie waarin het accent gelegd wordt op het aanleren, beheersen en toepassen van klinische vaardigheden. Studenten die een klinische stage willen gaan doen, en eventueel binnen deze stage in aanmerking willen komen voor het behalen van hun diagnostiekaantekening, dienen het Algemene deel, de klinische specialisatie en één van de specialisaties op de vakgebieden te volgen.

5 ects
Studenten in de masteropleiding Orthopedagogiek worden tijdens dit vak dusdanig toegerust in theoretisch opzicht dat zij aan het eind van hun studie voldoende wetenschappelijke bagage hebben om de diagnostische- en behandelingscyclus adequaat te kunnen doorlopen. Studenten worden bekend gemaakt met het wetenschappelijke en cyclische karakter van het diagnostiek- en behandelingproces. Zij hebben, na afloop van het vak, voldoende theoretische kennis met betrekking tot de psychopathologie van kinderen en jeugdigen en de verschillende werkvelden om adequaat een diagnostisch scenario te kunnen ontwerpen, een indicatiestelling te verrichten en een behandelingsplan op te zetten.

Er wordt bij het vak Clinical assessment and Treatment voortgebouwd op kennis en kunde van de volgende Bachelorvakken: Orthopedagogiek: theorieën en modellen, Methoden van Klinische Diagnostiek, Diagnostiek en Assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling, Leren en Cognitie, Psychopathologie: orthopedagogische aspecten, Behandeling: interventies binnen de orthopedagogiek, Juridische en ethische aspecten;
3-4-5-8-10-15-16-18-19

Rooster

Rooster

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Boeken:
Verhulst, F.C., Verheij, F., Danckaerts, M. (eds.) (2014). Kinder- en jeugdpsychiatrie. Van Gorcum. ISBN: 9789023253556

Collegestof

Leeswijzer zal via Blackboard bekend gemaakt worden.

Toetsing

Tentamen

Inschrijving

Via uSis. Inschrijven kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang van het eerste college. Inschrijven voor het tentamen kan tot uiterlijk één week voor het tentamen. Lees meer

Contact

Coördinator: mw. Dr. P.S. Barneveld