Prospectus

nl en

Clinical skills (Clinical assessment and treatment)

Course
2015-2016

NB Language of instruction is Dutch.

Doel en inhoud

Studenten in de masteropleiding Orthopedagogiek worden tijdens dit vak dusdanig toegerust in handelend opzicht dat zij aan het eind van hun studie voldoende wetenschappelijke bagage hebben om de diagnostische- en behandelingscyclus adequaat te kunnen uitvoeren. Studenten worden bekend gemaakt met het wetenschappelijke en cyclische karakter van het diagnostiek- en behandelingproces. Zij hebben, na afloop van het vak, voldoende theoretische en praktische kennis met betrekking tot de psychopathologie van kinderen en jeugdigen en de verschillende werkvelden om adequaat een diagnostisch scenario te kunnen ontwerpen, een indicatiestelling te verrichten en een behandelingsplan op te zetten.

Dit vak is een noodzakelijk onderdeel voor degene die een klinische stage willen gaan lopen en in aanmerking willen komen voor de basisaantekening diagnostiek.
1-2-4-5-6-7-8-10-12-13-14-15-16-18-19

Blackboard

Blackboard

Rooster

Rooster

Onderwijsvormen

Dit studieonderdeel omvat werkgroepen in de vorm van een seminar en een demo-onderzoek. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van beide onderdelen.

Seminar

Een seminar bestaat uit een werkgroep van 6 dagdelen van 3 uur. Inhoud zal globaal zijn:
Gespreksvoering (intake) 1 dagdeel
Intelligentieonderzoek 2 dagdelen
Persoonlijkheidsonderzoek 1 dagdeel
Beroepscode en kindgesprek 1 dagdeel
Indicatiestelling, behandeling en rapportage 1 dagdeel

Alle bijeenkomsten zijn verplicht. Zie verder het draaiboek van dit studieonderdeel dat voor de bijeenkomsten starten op Blackboard wordt geplaatst. Mogelijk worden nog enige inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Inschrijving

Men kan zich inschrijven voor een seminar via uSis. Een seminar gaat door indien er minimaal 18 deelnemers zijn. Er is maximaal plaats van 20 studenten per seminar. Eventueel wordt men herplaatst als de groep niet vol is.
Bij het intekenen voor een seminar dienen studenten zelf af te stemmen met de intekening voor de werkgroepen van Praktijk van Empirisch Onderzoek waarvan de bijeenkomsten ook allemaal verplicht zijn. Dit om overlap te voorkomen.

Literatuur:

Studenten wordt geadviseerd om voor de definitieve literatuur Blackboard in de gaten te houden. Vanaf half augustus zal hier het draaiboek en definitieve literatuur worden geplaatst.

  • Molen, van der H. T. (red.) (2011). Vaardigheden in psychodiagnostiek Boom Lemma, Amsterdam. ISBN: 9789047300656

  • Werkboek Persoonlijkheidsonderzoek. Deze klapper is vanaf half augustus online te bestellen via Reader online.

  • Artikelen gepubliceerd via Blackboard en/of aanvullende reader (wordt nog bekend gemaakt)

  • Het boek van Van der Molen & Kluijtmans (2005). Gespreksvoering wordt als bekend verondersteld.

Toetsing

De toetsing vindt op verschillende manieren plaats.
1. toetsopdracht intelligentie;
2. toetsopdracht behandeling
3. actieve participatie, hulpverleningsattitude en reflectie

Ad 1. Toetsopdracht intelligentie:
Aan de hand van een dataset met scores dient men een hiërarchische analyse uit te voeren en hierover schriftelijk verslag te doen aan ouders;
Ad 2. Toetsopdracht behandeling:
Met behulp van twee recent verschenen wetenschappelijke artikelen dient men een kritisch essay te schrijven over een bepaalde vorm van (geprotocolleerde) behandeling.

Demo-onderzoek

Nadat het seminar is afgesloten kan men het demo-onderzoek volgen. Dit betekent dat studenten alle stappen van de diagnostische cyclus uitvoeren, inclusief de indicatiestelling en het opstellen van een behandelingsplan, aan de hand van life-casuïstiek. Er wordt gewerkt in groepen van 10 studenten. Het onderdeel bestaat uit 9 tot 10 dagdelen, waarbij globaal de volgende indeling gevolgd wordt:
dagdeel 1: Op basis van de beschikbare gegevens een klacht- en probleemanalyse maken en het maken van verklarende hypothesen.
dagdeel 2: maken van onderzoekshypothesen en uitzoeken onderzoeks-instrumenten
dagdeel 3+ 4: diagnostisch onderzoek.
dagdeel 5: uitwerken intelligentieonderzoek en neuropsychologisch onderzoek en/of didactisch onderzoek
dagdeel 6: voortzetting uitwerken intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en/of didactisch onderzoek, uitwerken gezins- en schoolobservatie
dagdeel 7: uitwerken persoonlijkheidsonderzoek
dagdeel 8: afweging hypothesen, maken van idiografische theorie
dagdeel 9: voortzetting afweging hypothesen, maken van idiografische theorie en advisering/handelingsplanning
Alle bijeenkomsten zijn verplicht. Indien men een van de bijeenkomsten mist kan men helaas niet verder deelnemen aan het demo-onderzoek. Men dient zich opnieuw in te schrijven.

Inschrijving

Men kan zich inschrijven voor een demo-onderzoek via uSis. Er is maximaal plaats voor 10 studenten per groep. Een demogroep gaat door bij 8 studenten. Eventueel wordt men herplaatst als de groep niet vol is.
Er zullen verschillende groepen demo-bijeenkomsten door het collegejaar heen gegeven worden. Het rooster zal rond half september op Blackboard bekend gemaakt worden, evenals details rondom inschrijven.

Literatuur:

Afhankelijk van de casus.

Toetsing

Het demo-onderzoek wordt afgesloten doordat men het complete dossier inlevert waarin alle stappen van het diagnostisch proces aan de orde komen. Men krijgt schriftelijk feedback op de uitwerking van het dossier.