Prospectus

nl en

Clinical adolescent studies (Clinical assessment and treatment)

Course
2015-2016

NB Language of instruction is Dutch.

1 Toegangseisen

Het vak Diagnostiek en behandeling: inleiding.

2 Beschrijving

In dit studieonderdeel wordt voortgebouwd op het vak Diagnostiek en Behandeling: inleiding(colleges) en – voor zover van toepassing – Klinische vaardigheden (Diagnostiek en behandeling). Tijdens het differentiatiegedeelte wordt ingegaan op aspecten van het werk van een orthopedagoog op het specifieke werkterrein van de jeugdhulpverlening. Aandacht wordt besteed aan diagnostiek, gesprekstechnieken en interventietechnieken. Het accent ligt op externaliserende problemen van adolescenten, o.a. antisociaal gedrag en psychopathie. Daarnaast wordt tijdens practicumcolleges geoefend met motiverende gespreksvoering (onder voorbehoud).

3 Leerdoelen

Eindtermen: 1-2-3-4-5-6-7-8-10-12-13-14-15-16-18-19.

4 Rooster

Rooster

5 Onderwijsvorm

Het vak is opgebouwd uit 10 hoorcolleges, het schrijven van een individueel paper en als afronding vindt een literatuurtentamen plaats.

Vanaf aanvang van het vak wordt door studenten gewerkt aan een individueel paper. De paper dient uit 1500-2000 woorden te bestaan (exclusief titelpagina, inhoudsopgave en referentielijst) en ingeleverd te worden in lettertype 12 (Arial of Times New Roman), regelafstand 1,5. Literatuuronderzoek wordt door de student uitgevoerd, 80% dient peerreviewed en Engelstalig te zijn en er dienen tenminste 3 recente (2010 of recenter) referenties te worden gebruikt. De paper zal worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende en er is 1 herkansingsmogelijkheid, bij een onvoldoende voor de herkansing dient het vak opnieuw te worden gevolgd in het volgende studiejaar.

N.B. Het is geen voorwaarde om een voldoende voor de paper te hebben behaald voor deelname aan het tentamen. Echter, een voldoende voor het paper is wel een voorwaarde voor het succesvol afronden van het vak.

6 Toetsing

Een literatuurtentamen bestaande uit open vragen en Multiple Choice vragen en daarnaast het schrijven van een paper. Het eindcijfer voor het vak bestaat uit het cijfer dat voor het literatuurtentamen wordt behaald. Daarnaast dient ook een voldoende te zijn behaald voor het paper.

7 Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

8 Literatuur

Wordt bij aanvang van het vak bekend gemaakt, maar in ieder geval:
Naar-King, S., & Suarez, M. (2011). Motivational Interviewing with Adolescents and Young Adults. New York: The Guilford Press.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het eerste hoorcollege;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

Coördinator van dit onderdeel is Dr. V. Veen.
Een afspraak kan gemaakt worden via de mail.