Prospectus

nl en

Social Security

Course
2015-2016

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Er wordt in dit vak onder andere aandacht besteed aan de volgende (actuele) thema’s:

 • hoofdlijnen van het stelsel van sociale zekerheid

 • de relatie tussen de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt

 • recente hervormingen socialezekerheidsregelingen

 • effecten van vergrijzing; de financiering van AOW en pensioenen

 • sociale zekerheid en Europese integratie

 • de toekomst van de verzorgingsstaat: relevante trends en mogelijke stelselwijzigingen

Dit (keuze)vak heeft een multi-disciplinair karakter. De nadruk ligt op de economische analyse van de sociale zekerheid, maar juridische aspecten (sociaal-juridische, civielrechtelijke) en sociaal-wetenschappelijke aspecten spelen ook een belangrijke rol. Er bestaat een complementaire samenhang met het vak Sociaal recht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van dit (keuze)vak is om u inzicht te geven in achtergronden, instituties en beleid ten aanzien van het stelsel van sociale zekerheid, in nationaal en in internationaal perspectief. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat studenten maatschappelijke vraagstukken op dit terrein zelfstandig leren analyseren.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
1. U kunt kernbegrippen op het terrein van de sociale zekerheid beschrijven en toepassen.
2. U kunt op basis van de verplichte literatuur aangeven wat de belangrijkste theoretische achtergronden, instituties en beleid ten aanzien van het stelsel van sociale zekerheid zijn.
3. U kunt op enkele deelterreinen meer diepgaand analyseren: hervorming van de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, vergrijzing en pensioenen, sociale zekerheid in Europees perspectief en scenario’s voor de toekomst van de verzorgingsstaat.
4. U kunt met gebruikmaking van de verplichte literatuur antwoorden voorbereiden op van te voren voorgelegde vragen en discussiepunten over belangrijke maatschappelijke vraagstukken, in het bijzonder de onder punt 4 genoemde terreinen.
5. U kunt tijdens het college mondeling rapporteren over de antwoorden op de hiervoor genoemde vragen en discussiepunten en u kunt actief participeren in de discussie over deze thema’s.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. dr. K.P. Goudswaard

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. dr. K.P. Goudswaard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen de per week voorgeschreven literatuur te bestuderen. Tijdens iedere bijeenkomst houdt een aantal studenten een referaat op basis van verstrekte vragen en stellingen, waarna discussie met de groep volgt.
  Let op! Dit vak bevat een practicum. Studenten zijn verplicht tot voorbereiding en actieve aanwezigheid op iedere bijeenkomst (zie de Onderwijs- en Examenregeling).

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Werkboek:
Opgenomen in de reader. Omvat studie-informatie, leesmateriaal, opdrachten (per week), een leeswijzer en de organisatie van het onderwijs. Per week is aangegeven welk deel van de verplichte stof moet worden voorbereid.

Reader:
Reader Sociale Zekerheid, verkrijgbaar via readeronline.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Naam vakcoördinator: prof. dr. K.P. Goudswaard

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A2.51

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie. Telefoon: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak kan worden aangevuld met het verdiepingsvak Hervorming Sociale Regelgeving, waarin studenten intensief met de voorgeschreven literatuur aan de slag gaan in de vorm van het schrijven van een paper waarover presentaties worden gehouden en coreferaten worden verzorgd.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.