Prospectus

nl en

Film and Philosophy

Course
2015-2016

Toegangseisen

Propedeuse BA Geesteswetenschappen.

Beschrijving

Film-Filosofie is een snel groeiend deelgebied van de hedendaagse media theorie, dat zich bevindt op het raakvlak met de filosofie van de kunst. Waar film theoretici vanaf het eerste uur een beroep hebben gedaan op filosofische denkkaders om film te begrijpen, kunnen we met name sinds de jaren ’80 ook vanuit de filosofie een groeiende interesse waarnemen in film. Deze interesse is op zich niet nieuw; door de tijd heen hebben filosofen, afhankelijk van hun visie en sub-discipline, altijd een beroep gedaan op kunstvormen en -uitingen om hun denkkaders te ontwikkelen en verfijnen. Toch is de opkomst van het veld vanaf met name de jaren ’80 opmerkelijk te noemen, met name omdat film studies zich, als typisch interdisciplinair vakgebied, lange tijd – los van de filosofie – in verschillende andere richtingen had ontwikkeld. De steeds dominanter wordende rol van technologisch gemedieerd beeld en geluid ten aanzien van onze perceptie (in het algemeen, en van tijd, ruimte en het zelf in het bijzonder), heeft filosofen ertoe genoopt film tot onderwerp van filosofische reflectie te maken. Tegelijkertijd heeft deze ontwikkeling bij film, en met name ook bij nieuwe media theoretici, juist een interesse losgemaakt in het filosofisch debat omtrent vraagstukken als waarneming, belichaming, zijn en tijd, alsook omtrent ethisch sociale onderwerpen zoals gemeenschap, emancipatie, politiek en verantwoordelijkheid. Tijdens dit college close-readen we het werk van een select aantal film-filosofen. Lijdraad hierbij vormt het handboek Film and Philosophy: Refractions of Reality waarin de auteur, John Mullarkey (intussen John Ó Maoilearca), zich de vraag stelt: “Kan film denken?” Naast dit handboek lezen we een aantal primaire teksten van de film filosofen waaraan hij refereert: Bordwell, Žižek, Deleuze, Cavell, Badiou, Frampton, (Altman) en Rancière.

Leerdoelen

Bij afronding van dit blok:

  • heeft de student voldoende kennis van de besproken tendensen binnen het film-filosofisch debat;

  • kan de student film-filosofische teksten als zodanig herkennen, plaatsen en begrijpen;

  • is de student in staat complexe film-filosofische teksten te close-readen;

  • kan de student aan de hand van deze close-readings het kern argument van een auteur vatten, in eigen woorden reproduceren (parafraseren), duiden en op gepaste wijze evalueren en becommentariëren,

  • is de student in staat, door middel van een kritische vergelijking, de ideeen van twee auteurs te positioneren in het filmfilosofisch debat door hun posities met elkaar te vergelijken.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkgroep. Er geldt een aanwezigheidsplicht tijdens de colleges.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Colleges: 26 uur
Zelfstudie: 114 uur

Toetsing

Positiepaper (50%). Kritische Reflectie (50%). Ieder opdracht dient in hardcopy ingeleverd te worden (postvak docent) én op Blackboard (uiterlijk 24u na deadline). Beide opdrachten moeten zijn ingeleverd om recht te hebben op een herkansing. Voor deadlines zie Collegerooster.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

  1. John Mullarkey (2009) Refractions of Reality: Philosophy and the Moving Image. New York: Palgrave Macmillan.
    1. Artikelen op Blackboard. Artikelen moeten worden gelezen en digitaal of uitgeprint meegenomen worden naar de bijeenkomsten.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
Dr. P. Hesselberth.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot de onderwijsadministratie Van Wijkplaats 3, kamer 002. Tel. 071 527 2251, mail.

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.