Prospectus

nl en

Bachelorscriptie: Bedrijfswetenschappen

Course
2015-2016

Toegangseisen

Let op: u kunt zich alleen inschrijven voor de bachelorscriptie als de propedeuse volledig is afgerond en u minimaal 60 ec van de vakken van het 2e en 3e jaar heeft behaald. U dient kennis te hebben van de vakken van de afstudeerrichting Bedrijfswetenschappen. U dient immers vergevorderd genoeg te zijn met uw bachelorvakken en studie om de thematiek en het niveau van de scriptieonderwerpen van dit derdejaarsvak aan te kunnen.

Beschrijving

U doet in een wetenschappelijk betoog verslag van een zelfstandig uitgevoerde bestudering van een bedrijfswetenschappelijk onderwerp. Mede afhankelijk van het onderwerp moet u er blijk van geven in staat te zijn om op basis van onderzoek in literatuur en/of empirie, eventueel aangevuld met wet en regelgeving, op een analytische en kritische wijze verslag te doen van dat onderzoek en van bestaande analyses en openstaande problemen binnen een onderwerp van de bedrijfswetenschappen. U moet er daarnaast blijk van geven in grote mate zelfstandig een scriptie te kunnen schrijven, die wat betreft het taalgebruik en de vormgeving voldoet aan de eisen die daaraan in het vakgebied worden gesteld.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van de bachelorscriptie is het toepassen én nader aanleren van vaardigheden, zoals het formuleren van een probleemstelling, het doen van onderzoek, structureren, argumenteren en het leren schrijven van een scriptie.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • het doen van bedrijfswetenschappelijk onderzoek;

 • het schrijven van een scriptie;

 • het formuleren van een conclusie gebaseerd op onderzoek;

 • het reflecteren op de methode en uitkomst van het onderzoek.

Rooster

Het tijdschema voor de bachelorscriptie 2015/2016 staat vanaf januari 2016 gepubliceerd op de blackboardpagina BACHELOR III SCRIPTIE RECHTSGELEERDHEID-BDW 1516.

Onderwijsvorm

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Docenten maken met de scriptiegroep afspraken over de begeleiding.

 • Aantal à 2 uur:

 • Namen docenten:

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk werk

Inleverprocedures
Zie Blackboardpagina

Examenstof
Geen
Zie voor criteria beoordeling/becijfering scriptie de Blackboardpagina.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Werkboek:

Reader:

 • Aanbevolen studiemateriaal

 • Renkema, J. (2014). Schrijfwijzer. Amsterdam: Boom. ISBN: 9789461056962 (ook: http://www.schrijfwijzer.nl/website/)

Gebruik zo nodig ook:

 • Algemene Nederlandse spraakkunst (http://ans.ruhosting.nl/) en

 • Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje: http://woordenlijst.org/).

Aanmelden

De inschrijving van de ba-3 scriptie bestaat uit twee stappen:
1. algemene inschrijving
2. inschrijving op onderwerp
In januari 2016 start de algemene inschrijving. Ongeveer een maand later vindt vervolgens de inschrijving op onderwerp plaats voor hen die zich hebben aangemeld bij de algemene inschrijving.
Meer informatie over de inschrijvingsprocedure wordt begin januari 2016 geplaatst op Blackboard.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B2.15

 • Openingstijden: 9.00-17.00

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Bij hoge uitzondering en onder voorwaarden kan de bachelorscriptie in een ander semester worden geschreven, bijvoorbeeld bij langdurig studieverblijf in het buitenland – vgl. artikel 3.1 van het op dat moment geldende Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Rechtsgeleerdheid. Zie ook het buitenlandboekje voor meer informatie.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO