Prospectus

nl en

De receptie van middeleeuwse verhaalstof na 1500

Course
2015-2016

Toegangseisen

__

Beschrijving

De Middeleeuwen zijn feitelijk ‘uitgevonden’ door de humanisten. De onderscheiding Middeleeuwen/Renaissance (Vroegmoderne Tijd) is inmiddels zo ingeburgerd geraakt in onze cultuur dat we vaak over het hoofd zien dat de ‘middeleeuwse’ cultuur, zowel in woord als beeld, op tal van manieren voortleefde in de eeuwen na 1500, aangepast aan de eisen van de tijd. Ridderverhalen zoals de roman over de Vier Heemskinderen, verhalen over Reinaert de Vos, Tijl Uilenspiegel en tal van andere helden bleven eeuwenlang populair, marskramers verkochten ze voor een paar stuivers op de hoek van de straat, soms ook in de vorm van centsprenten. Veel van dat goedkope drukwerk met middeleeuwse verhaalstof, doorgaans eenvoudig geïllustreerd, werd nog altijd gretig gelezen in de tijd dat de wetenschappelijke belangstelling voor middeleeuwse literatuur en cultuur omstreeks 1800 een aanvang nam. Wetenschappers in de negentiende en twintigste eeuw baseerden hun onderzoekingen aanvankelijk op middeleeuwse handschriften en vroege drukken en zagen het goedkope drukwerk over het hoofd. Recent is daarin verandering aan het komen. Deze werkgroep sluit aan bij de hernieuwde belangstelling voor middeleeuwse verhaalstof in vroegmoderne en latere bronnen zoals die zich manifesteert in recente publicaties. Deze hernieuwde belangstelling voor het Nederlandse literaire materiaal past overigens in het bredere kader van de internationale belangstelling voor de ‘Study of Medievalism’, waarbij de werkgroep aanhaakt. De omvangrijke Leidse ‘Verzameling Boekenoogen’ – integraal online beschikbaar en bestaande uit talloze prozaromans en volksboekjes – vormt een fascinerend uitgangspunt voor nader onderzoek.

Leerdoelen

 • Kennis: Studenten doen kennis op over de uiteenlopende manieren waarop middeleeuwse verhaalstof voortleeft in uiteenlopende vroegmoderne en latere literaire bronnen. Ze maken tevens kennis met de uitgangspunten van de ‘Study of Medievalism’.

 • Inzicht: Studenten zijn in staat het voortleven van middeleeuwse verhaalstof te herkennen in literaire teksten uit de periode 1500-heden.

 • Vaardigheden: Studenten zijn in staat het voortleven van middeleeuwse verhaalstof in literaire tekten uit de periode 1500-heden te analyseren en te interpeteren (ook in relatie tot de middeleeuwse bronnen) binnen de historische context waarin zich dit voordoet. Ze kunnen daarover zowel mondeling als schrifteljk rapporteren.

Rooster

Het rooster is beschikbaar via de website van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur;

 • Uren die aan het volgen van de colleges worden besteed: 2 uur werkcollege per week x 13 = 26 uur;

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur, het maken van wekelijkse leesverslagen, het voorbereiden van de mondelinge presentatie: 60 uur;

 • Studentensymposium: 4 uur;

 • Tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek): 50 uur.

Toetsing

 • Presentatie, deelname discussie, kwaliteit opdrachten, algehele inzet (15%)

 • Presentatie tijdens studentensymposium (15%)

 • Werkstuk (70%)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers, waarbij het werkstuk niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing

 • Wie voor het werkstuk minder dan een 5,5 haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven. Aan het herschrijven gaat een gesprek met de docent vooraf.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus. Zie Blackboard.

Literatuur”

Peter Cuijpers, Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel. Op zoek naar een canon van volksboeken, 1600-1900. Zutphen: Walburg Pers, 2014.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Prof.dr. W. van Anrooij, P.N. van Eyckhof 1, kamer 101A. Tel. 071-5272121.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.