Prospectus

nl en

Literatuur van het Midden-Oosten 2

Course
2015-2016

Toegangseisen

Met goed gevolg afgelegd hebben van de literatuurvakken van het eerste (en het tweede jaar) en het leesverslag (zie hieronder). Keuzevakstudenten die dit vak willen volgen en de taal van de track die zij willen volgen niet voldoende machtig zijn, en of niet volledig aan bovenstaande toegangseisen voldoen, kunnen contact opnemen met de docent.

Vereisten leesverslag
Voorafgaande aan het college dient zelfstandig een tekst gelezen te worden. Leesverslag van deze tekst dient voor dinsdag 1 september 2015 bij Dr. De Bruijn (Turks), Drs. Kon (Arabisch) of Dr. Seyed-Gohrab (Perzisch) via safe assignment in Blackboard ingeleverd te worden. Afsluiten met een voldoende voor deze opdracht dient tevens als ingangseis voor deelname aan het college.

Beschrijving

Het college beoogt de student inzicht te geven in de manier waarop moderne literatuur van het Midden-Oosten functioneert. De student leert een analysemethode aan voor moderne Arabische, Perzische of Turkse literatuur en leert de literatuur van het Midden-Oosten te plaatsen in haar literair maatschappelijke context. Daarnaast beoogt dit college voor studenten van de tracks Arabisch, Perzisch en Turks de leesvaardigheid in de brontaal te bevorderen. Voorafgaande aan het college dient zelfstandig een leesverslag gemaakt te worden van een tekst in het Arabisch, Perzisch, Turks of een vertaling van een tekst uit een van deze talen. In blok 1 zal in gemeenschappelijke colleges aan de hand van voorbeelden uit bovengenoemde literaturen, in vertaling, de analysemethode voor prozaliteratuur van Erica van Boven en Gillis Dorleijn worden uitgelegd. Daarnaast lezen de studenten Arabisch, Perzisch en Turks een tweede verhaal in de taal van hun hoofdvak. Studenten Turks en Perzisch kunnen ondersteuning krijgen bij het lezen van de tekst van Drs. Yıldırım en Dr. Seyed-Gohrab. Voor studenten die de taal niet machtig zijn, zijn vertalingen en alternatieve teksten beschikbaar. Van dit verhaal maken zij een proefanalyse ter afsluiting van blok 1. Afsluiten met een voldoende hiervoor dient tevens als ingangseis voor blok 2. Vervolgens (blok 2) wordt de groep gesplitst en worden er onder leiding van de docent van de eigen taal teksten met behulp van de analysemethode van Van Boven en Dorleijn geanalyseerd. Bij Perzisch en bij Turks worden delen van een roman geanalyseerd. Hiernaast krijgen de studenten Perzisch een apart college over poëzie analyse. Studenten die de taal niet machtig zijn kunnen kiezen aan welke groep zij gaan deelnemen. Het gebruikte tekstmateriaal is ook in vertaling beschikbaar.

Leerdoelen

Na afronding van dit werkcollege is de student in staat zelfstandig op wetenschappelijk verantwoorde wijze een prozatekst in de doeltaal analytisch te beschrijven. Studenten Perzisch kunnen dit ook voor een gedicht. Studenten van de taalloze variant zijn na afronding in staat een prozatekst uit het Middenoosterse cultuurgebied analytisch te beschrijven en zij verwerven inzicht in de plaats van literatuur in de cultureel maatschappelijke context van het Midden-Oosten. De cursus sluit aan bij de inleidende literatuurcolleges uit het eerste jaar en de respectievelijke colleges waarin literatuur aan bod komt in het tweede en derde jaar. In dit college worden algemene academische vaardigheden aangeleerd en is taalverwerving een bijkomend doel van de cursus voor studenten van de tracks Arabisch, Perzisch of Turks.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

140 uur:

 • 26 uur college

 • 40 uur verplichte literatuur

 • 20 uur proefanalyse

 • 54 uur referaat en werkstuk

Toetsing

Voorafgaande aan het eerste college:
Leesverslag van een tekst in het Arabisch, Perzisch, Turks of vertaling. Dit leesverslag dient voor dinsdag 1 september 2015 bij Dr. De Bruijn (Turks), Drs. Kon (Arabisch) of Dr. Seyed-Gohrab (Perzisch) via safe assignment in Blackboard ingeleverd te worden. Afsluiten met een voldoende voor deze opdracht dient tevens als ingangseis voor deelname aan het college.

Afsluiting blok 1, gemeenschappelijk deel:
Voorbeeldanalyse van een zelfstandig gelezen verhaal in de taal van hoofdvakstudie of aan de hand van een vertaling. De voorbeeldanalyse wordt ingeleverd bij en beoordeeld door de docent van de taal van keuze: Arabisch: Drs. Kon, Perzisch: Dr. Seyed-Gohrab, Turks: Dr. De Bruijn. Dit onderdeel dient met een voldoende te zijn afgerond voorafgaande aan het begin van het 2e blok. De student krijgt hier geen cijfer voor, alleen een voldoende-verklaring. Wanneer dit onderdeel niet afgerond is voor aanvang van het 2e blok, kan hieraan niet worden deelgenomen.

Afsluiting blok 2

 • Arabisch: Een (niet-gedifferentieerd) cijfer over presentie, actieve voorbereiding en deelname en het te maken eindwerkstuk, sluit dit blok 2 af.

 • Perzisch: Twee werkstukken: één voor proza en één voor poëzie. Het referaat tijdens het college telt mee ter afronding. De weging werkstukken + referaat: prozatekst 45%, poëzietekst 40%, referaat 15%

 • Turks: Referaat over één of meerdere hoofdstukken van de op college gelezen roman. Werkstuk waarin de in het referaat behandelde hoofdstukken nader worden uitgewerkt aan de hand van een thema. De voorbeeldanalyse en actieve deelname tijdens het college tellen mee ter afronding. Referaat 30%, werkstuk 70%.

In blok 2 wordt er een werkstuk geschreven. Inleveren van de eerste definitieve versie wordt gezien als eerste tentamengelegenheid. Studenten die hiervoor een onvoldoende halen of de deadline niet hebben gehaald, krijgen eenmaal de gelegenheid het werkstuk te herschijven of alsnog in te leveren.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het verschaffen van gedetailleerde informatie, het ter beschikkingstellen van documenten, het uploaden van assignments, het bekendmaken van uitslagen.

Literatuur

Leesverslag voorafgaand aan college.
Studenten van de tracks Arabisch, Perzisch, Turks lezen een tekst in de brontaal, keuzevakkers en studenten van de taalloze variant lezen een tekst in vertaling. Informatie over dit assigment is te vinden op Blackboard.

Blok 1

 • Erica van Boven en Gillis Dorleijn, Literair Mechaniek, derde herziene druk, Bussum, Coutinho, 2013

 • Petra de Bruijn, Checklist verhalende teksten, interne publicatie van de opleiding Arabisch, Nieuw-Perzisch, Turks, Universiteit Leiden 2002 (aan het begin van het semester beschikbaar op Blackboard).

 • Voorbeeldteksten in vertaling zijn aan het begin van het semester beschikbaar op Blackboard.
  Voor een gedetailleerde beschrijving van de voorgeschreven literatuur voor de diverse opdrachten voor dit college: zie Blackboard

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docenten:
Dr. P. de Bruijn
Drs. R.E. Kon
Dr. A.A. Seyed-Gohrab
Drs. M.E. Yıldırım

Opmerkingen

—-