Prospectus

nl en

Arabische letterkunde

Course
2015-2016

Toegangseisen

  • ‘Grammatica Arabisch 3’ en ‘Teksten Arabisch 1 & 2’ of gelijkwaardige kennis van het MSA: dit ter beoordeling van de examencommissie.

  • Het lezen van een serie korte verhalen in het Arabisch waarover de studenten vragen moeten beantwoorden gedurende het eerste college (zie ‘Toetsing’ beneden).

Beschrijving

Dit college biedt een overzicht van de ontwikkelingen in de Arabische letterkunde, daarbij voortbouwend op het college ‘Literatuur van het Midden-Oosten’. Studenten krijgen de gelegenheid zowel klassieke als moderne Arabische poëzie en proza te lezen. Tijdens de colleges worden passages gelezen en uitvoerig behandeld.

Leerdoelen

De cursus beoogt de leesvaardigheid te vergroten van zowel moderne (MSA) als klassieke Arabische teksten. Het college biedt ook een overzicht van de ontwikkelingen in de Arabische letterkunde. Tijdens de colleges wordt ingegaan op bepaalde vormen van de Arabische literatuur en een voorbeeldtekst gelezen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

De colleges zijn werkcolleges. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor deze colleges: studenten worden geacht bij alle colleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe, het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Totale studielast: 140 uur.
College-uren: 52 uur.
Tentamens: 4 uur.
Voorbereiding colleges en tentamens: 84 uur.

Blackboard

Blackboard

Toetsing

Dit vak wordt getoetst aan de hand van [1] het beantwoorden van vragen op het eerste college over van de zomer te lezen literatuur en aan de hand van de mate van deelname gedurende de colleges (20% van het eindcijfer), [2] een schriftelijke deeltoets aan het eind van blok 1 (20%), en [3] een eindtoets (60%) aan het eind van blok 2. De eindtoets kan bestaan uit het vertalen van Arabische passages ter toetsing van het tekstbegrip en uit vragen over de grammatica, het tekstbegrip, de inhoud en de letterkundige significantie. Voor de eindtoets moeten studenten zich via uSis aanmelden. Alleen de eindtoets kan worden herkanst.

Literatuur

  • R. Allen. Introduction to Arabic literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

  • H. Wehr. A dictionary of modern written Arabic, 4e editie, ed. J. Milton Cowan. Ithaca N.Y.: Spoken language services, 1994.

  • Literatuur in het vogelnestje of op Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Dhr. Drs. R.E. Kon

Opmerkingen

—-