Prospectus

nl en

De wereld van Sheherazade: cultuurgeschiedenis van de middeleeuwse islam

Course
2015-2016

Toegangseisen

Dit vak is geschikt voor studenten die Arabische teksten kunnen lezen en studenten die het Arabisch hiervoor niet voldoende beheersen. Alle deelnemende studenten moeten in staat zijn om bronnenmateriaal op een 400 niveau te kunnen analyseren. Voor hoofdvakstudenten Arabisch geldt dat zij de propedeuse, en alle colleges van het tweede jaar waarin taalverwerving een rol speelt (‘Arabische letterkunde’, ‘Arabic linguistic diversity’, ‘Conversatie Arabisch 2’ en het buitenlandsemester c.q. schaduwprogramma) afgerond moeten hebben.
Wie deze cursus als keuzevak wil volgen, wordt verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Huiswerk voor het eerste college

Voorafgaand aan het eerste college dienen de studenten zich voor het vak in te schrijven op Blackboard. Op Blackboard staat de literatuur die voor het eerste college bestudeerd dient te worden.

Beschrijving

Baghdad was de stad van Sheherazade, de vertelster van 1001 nacht. Haar tijd, de 9e en 10e eeuw, geldt ook als de gouden eeuw van de islamitische wereld. Belangrijke intellectuele en politieke debatten werden gevoerd, en grote werken op het gebied van literatuur, rechtspraak, theologie, geneeskunde en andere wetenschappen werden geschreven, die het karakter van de islam gedurende vele eeuwen en in sommige opzichten tot nu toe hebben bepaald. Daarnaast hebben we heel wat informatie over het dagelijkse leven in deze stad: wat mensen aten en dronken, hoe ze zich vermaakten met dans, muziek en literatuur, hoe zij woonden, hoe en waarheen ze reisden. Dit college bestudeert aan de hand van primaire teksten (in vertaling) zowel de grote thema’s als aspecten van het dagelijkse leven in de hoofdstad van het Islamitische rijk op haar hoogtepunt.
Onderwerpen die in het college aan de orde zullen komen: Bagdad en de islamitische wereld in de negende en tiende eeuw, de islamitische stad, handel en internationale relaties, libertinisme en erotiek, wetenschap, ideologieën, debatten over leiderschap en de umma, religie en magie, festivals en vermaak, eten en drinken, en kunst en cultuur.

Leerdoelen

De studenten vergroten hun vaardigheid in het kritisch, analytisch en vergelijkend omgaan met wetenschappelijke publicaties in verschillende talen. Zij leren de juistheid van gemaakte observaties en interpretaties te verifiëren aan de hand van de gebruikte primaire bronnen in het Arabisch of in vertaling. Zij krijgen een overzicht van de meest belangrijke intellectuele ontwikkelingen van de middeleeuwse islam en van de cultuurgeschiedenis van deze periode. De studenten krijgen een overzicht van de Arabische bronnen uit de klassieke periode (historisch, verhalend, theologisch, juridisch) en, indien zij Arabische teksten gebruiken, vergroten zij hun kennis van het Arabisch. Tevens doen zij ervaring op in de mondelinge en schriftelijke presentatie van hun bevindingen.
In algemene termen zullen studenten aan het einde van dit college:

 1. Actief kunnen deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie.

 2. Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden hebben verworven:
  a. vakwetenschappelijke literatuur kunnen verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken;
  b. deze kunnen analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid;
  c. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling kunnen formuleren;
  d. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang kunnen opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken;
  e. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie kunnen formuleren;
  f. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik kunnen maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden.

3.Schriftelijke presentatievaardigheden hebben getraind:
a. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd kunnen uiteenzetten;
b. een antwoord kunnen formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie, overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt, met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken en gericht op een specifieke doelgroep.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Dit college is een werkcollege. Het college is verdeeld in een algemeen gedeelte dat alle studenten volgen en waar de bestudeerde secundaire en primaire literatuur in presentaties en discussie aan de orde wordt gesteld. In het tweede deel van het college worden verschillende Arabische teksten gelezen en bediscussieerd. Dit gedeelte is slechts toegankelijk voor de studenten die Arabisch op een voldoende niveau beheersen. Studenten zonder deze taalkennis maken tijdens dit tweede gedeelte een opdracht in de UB met behulp van daar apart gezette primaire teksten in vertaling.
Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet voor aanvang van het college worden gemeld bij de docent. De docent bepaalt of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet de cursus opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Totale studielast: 140 uur.
College-uren: 26 uur.
Werkstuk: 58 uur.
Voorbereiding presentatie: 6 uur.
Voorbereiding colleges en te maken opdrachten: 50 uur.

Toetsing

Opdrachten waaraan voldaan moet worden om dit college succesvol af te sluiten zijn:

 1. Voor elk college wordt één student aangewezen die een korte presentatie geeft met een hand-out met daarin een samenvatting van de belangrijkste punten van de secundaire literatuur en de relatie met de primaire literatuur. Deze presentatie duurt niet langer dan tien minuten.

 2. Alle studenten lezen de secundaire literatuur die per week is opgegeven en beantwoorden enkele vragen die in het voorafgaande college worden opgegeven. Studenten Arabisch sturen hun antwoord per e-mail op de dinsdag voor het betreffende college vóór 12:00u. Andere studenten dienen hun schrijfopdracht (elke week een half tot één A4) bij aanvang van het college in te leveren.

 3. Een eindwerkstuk van ca. 5000 woorden dient ingeleverd te worden uiterlijk om 17:00u op vrijdag 11 december (vrijdag voor de toetsweek). In dit werkstuk dienen zowel Arabische bronnen (in vertaling) als secundaire literatuur gebruikt te worden.
  Het is daarbij belangrijk dat de primaire bronnen ook kritisch beschouwd worden. Het werkstuk moet voldoen aan de algemene richtlijnen die de opleiding hanteert.

De presentatie en participatie tijdens het college en op Blackboard (nos 1 en 2) tellen voor 40% van het eindcijfer; het eindwerkstuk (no. 3) voor 60%.
Het eindwerkstuk wordt geschreven in twee fases: een conceptversie waarop commentaar wordt gegeven en een definitieve versie die zal worden beoordeeld. Studenten die de deadline van de conceptversie niet halen, krijgen geen commentaar en hun cijfer zal worden bepaald op basis van de definitieve versie.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

 • R. Irwin. Night and horses and the desert: an anthology of classical Arabic literature. London: The Penguin Press, 1999.

 • A. Bennison. The great caliphs: the golden age of the ʿAbbasid empire. London: I.B. Tauris, 2009.

 • Een selectie van primaire en/of secundaire literatuur die beschikbaar wordt gesteld op Blackboard of op de collegeplank in de UB.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dr. J. Bruning

Opmerkingen