Prospectus

nl en

Interaction between Legal Systems - Law Enforcement

Course
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie OER)

Beschrijving

Rechtsnormen zullen moeten worden toegepast. Die toepassing vindt plaats via processen van uitvoering (het formuleren van beleid, het uitoefenen van bevoegdheden door bestuursorganen en burgers, het sluiten van contracten, het nemen van beschikkingen, het in het leven roepen van bestuursorganen en -lichamen, het oprichten van rechtspersonen), maar zeer zeker ook via processen van handhaving (het treffen van maatregelen om nakoming van normen te bevorderen en het toepassen van bevoegdheden in reactie op niet-nakoming van normen). In dit vak komt aan de orde hoe in de rechtstaat uitvoering en handhaving op elkaar zijn betrokken, hoe rechtsbescherming wordt gerealiseerd en op welke wijze het bestuursrecht en strafrecht vaak gelijktijdig en geïntegreerd worden ingezet om handhavingsdoelen te effectueren. Hierbij wordt ook ingegaan op de vraag hoe het privaatrecht kan bijdragen aan de handhaving van publiekrechtelijke normen, alsmede op de vraag welke invloed het Europees recht (Europese Unie en EVRM) op de handhaving van normen heeft.
De integratie tussen de verschillende deeldisciplines komt aan de orde door hun complementaire, overlappende en concurrerende aspecten te laten zien. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de coördinatie- en afstemmingsproblemen die de samenloop van rechtsdomeinen met zich kan brengen. Voorts wordt ingegaan op de eisen, die voortvloeien uit de internationale mensenrechtenverdragen en het recht van de Europese Unie.
Het perspectief van handhaving door de overheid wordt tot uitgangspunt genomen. Het gaat hierbij om handhaving van objectief publiekrecht, al dan niet via verwezenlijking van subjectieve rechten van individuele burgers. Het perspectief van die individuele burger, dat met name gericht is op verwezenlijking van zijn individuele rechten komt vooral aan de orde als uitwerking van het perspectief van de overheid en vanuit vergelijkend perspectief.

Leerdoelen

Doel van het vak:
In het vak Interactie tussen rechtssystemen – Rechtshandhaving krijgt u een ‘helicopter view’ op het recht. Het vak bouwt voort op de deeldisciplines van het recht uit de bacheloropleiding. Het vak beoogt u inzicht te geven in de grondslagen, samenhang en verschillen tussen de uiteenlopende deeldisciplines. Hiermee beoogt het vak u uit te dagen maatschappelijke en juridische vraagstukken integratief te benaderen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Juridische kennis: met name inzicht in de grondbeginselen van het recht en in de onderlinge samenhang van de verschillende deelgebieden (in het bijzonder bestuursrecht, strafrecht en Europees recht)

 • Vaardigheden: u wordt met name getraind in het zelfstandig verwerven van inzicht en kennis van de samenhang tussen de verschillende juridische disciplines (in het bijzonder strafrecht, bestuursrecht en Europees recht).

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. J.H. Crijns, prof. mr. W.H. van Boom en mr. dr. P.C. Adriaanse

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de per week aangegeven stof.

Tussentijdse opdrachten (facultatief)

 • Zie hierover nader onder ‘Toetsing’ – punt 2

Toetsing

Bij aanvang van het vak dient de student te kiezen uit twee varianten. Een eenmaal gemaakte keuze bindt.

Toetsvorm(en)
(Variant) 1. Schriftelijk tentamen in essayvorm
Bij deze variant 1 bestaat geen verplichting tot het verrichten van (tussentijdse) praktische oefeningen (zoals bedoeld in variant 2).

of

(Variant) 2. Een (alternatief traject) bestaande uit (tussentijdse) schriftelijke opdrachten en een (eind-)opdracht

Bij variant 1 worden studenten in de gelegenheid gesteld (na week 1, middels het inleveren van weekopdracht 1) een alternatief traject te volgen, waarin zij gedurende de onderwijsweken tussentijdse schriftelijke opdrachten maken die in moeilijkheidsgraad naar het eindtentamen toewerken. Deze opdrachten worden zowel door de medestudenten beoordeeld bij wijze van peer review (met behulp van Turnitin) als door de docenten, waarbij deze laatsten de kwalificatie voldoende/onvoldoende aan de opdrachten toekennen.

Een onvoldoende voor een opdracht leidt tot een verplichte vervangende opdracht.
Na succesvolle voltooiing van alle opdrachten (die de status hebben van praktische oefeningen) bestaat het eindtentamen, de eindtoets voor deze groep studenten uit een take home tentamen in de vorm van een essayopdracht.
Studenten die dit traject – na eenmaal daarmee te zijn gestart – niet succesvol voltooien, worden verwezen naar het hertentamen. Dat hertentamen is het schriftelijk hertentamen van variant 1.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens het hoorcollege.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • De voorgeschreven literatuur wordt opgenomen in de reader Interactie tussen rechtssystemen – Rechtshandhaving – 2015 en/of beschikbaar gesteld via Blackboard voor zover het open access bronnen betreft.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Reader Interactie tussen rechtssystemen – Rechtshandhaving

Aanmelden

Aanmelding voor variant 1, is niet nodig.
Aanmelding voor variant 2: middels inleveren van de eerste weekopdracht. Zie (overigens) Blackboard

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. J.H. Crijns

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.14

 • Bereikbaarheid: Per e-mail, en tijdens het spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 – 527 7521

 • E-mail: j.h.crijns@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Straf- en strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 3506

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak is een optioneel verplicht vak voor alle afstudeerrichtingen van de Master Rechtsgeleerdheid. In plaats van dit vak kunnen studenten ook kiezen voor het vak Interactie tussen rechtssystemen – Rechtsvinding dat in dezelfde onderwijsperiode wordt aangeboden.

NB. Studenten die meerdere afstudeerrichtingen binnen de Master Rechtsgeleerdheid volgen dienen beide vakken te volgen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.