Prospectus

nl en

Privatissimum: Civil Law

Course
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

U maakt binnen het kader van het thema van het privatissimum tijdens de cyclus een aantal schriftelijke opdrachten en houdt één mondelinge presentatie (referaat). U wordt daarbij uitgedaagd om een civielrechtelijk thema van alle kanten te bestuderen en om kritisch te reflecteren op een deelgebied van het civiele recht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het aanleren van voor de rechtspraktijk noodzakelijke onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Daarnaast dragen de verschillende door u te maken opdrachten bij aan verdieping van uw kennis van en inzicht in de verschillende vermogensrechtelijke deelterreinen. Het gaat hier in het bijzonder om het zelfstandig kunnen:

 • onderkennen en verwoorden van de problemen en (rechts)vragen;

 • verrichten van onderzoek naar en selecteren van kenbronnen (regelgeving, literatuur en rechtspraak), nationaal zowel als internationaal;

 • toepassen van het aan verschillende – fysieke en digitale – bronnen ontleende materiaal op vragen die zich in de rechtspraktijk aandienen;

 • vormen van een eigen, beredeneerd oordeel over rechtskwesties;

 • doen van verslag – in woord en geschrift – van de onderzoeksresultaten met verantwoording van de hierbij gebruikte rechtsbronnen;

 • houden van een helder, compact en gestructureerd betoog en het verdedigen van het hierin ingenomen standpunt tegen de hiertegen ingebrachte bedenkingen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

 • U beschikt over een grondige kennis van en een behoorlijk inzicht in het vermogensrecht.

 • U bent in staat juridische problemen op te lossen, uw weg te vinden in en om te gaan met de verschillende nationale en internationale kenbronnen van het recht, ook de digitale.

 • U bent in staat tot probleemanalyse, tot het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, en tot het bedenken van creatieve oplossingen; u bezit praktische en theoretische onderzoeksvaardigheid en kunt onderzoeksresultaten helder, kernachtig, compact en in logische samenhang presenteren in woord en geschrift, met verantwoording van de gebruikte rechtsbronnen.

 • Ten slotte maken debat- en spreekvaardigheid deel van uw bagage uit.

Rooster

Het privatissimum wordt gegeven in de periode februari-april 2016. Iedere week zijn er twee keer twee contacturen. U dient zich voor deelneming aan te melden via het webformulier op de website Burgerlijk recht. De indeling (wie zit in welke groep) wordt kort voor de start van dit onderwijsonderdeel bekend gemaakt via de website van Burgerlijk recht onder het kopje: privatissimum. U dient zich tevens aan te melden voor de Blackboard-omgeving voor privatissimum, o.a. voor mededelingen van uw docent.

Onderwijsvorm

hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: docenten van de sectie Burgerlijk recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen.

 • Aanwezigheid tijdens het hoorcollege is verplicht.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 14

 • Namen docenten: docenten van de sectie Burgerlijk recht.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wekelijks vakinhoudelijke opdrachten waarvoor bibliotheekstudie vereist is en uitwerking in een werkstuk of referaat. Daarnaast kan het beoordelen van elkaars werkstuk of referaat deel uitmaken van de taken. De voorbereiding wordt ingeschat op ongeveer 4 dagen per week.

 • Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten (karakter ‘praktische oefeningen’) is verplicht en tijdig inleveren ook.

Andere onderwijsvorm(en)

 • zoals lezingen, kantoorbezoeken of excursies, kunnen deel uitmaken van het programma.

 • Omdat dit doorgaans aan werkgroepen is gekoppeld, worden studenten hierover tijdens die sessies geïnformeerd.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het maken van schriftelijke opdrachten (4) en het houden van een referaat (1) – ieder van deze praktische oefeningen, iedere toetsvorm telt mee voor 18% = in totaal 90%. Participatie tijdens de onderwijsvormen telt ook mee (10%) voor het eindcijfer.

Inleverprocedures
Wekelijks aan het begin van de bijeenkomst. In print en op Blackboard via Safe assign.

Examenstof
Geen

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • De meest recente versie van: Leidraad voor juridische auteurs, Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties, Deventer: Kluwer

Werkboek:
Geen.

Reader:

In principe geen. Enkele docenten hanteren een reader met daarin materiaal dat gedurende de cursus zal worden gebruikt; andere docenten delen wekelijks een opdracht uit.

Aanmelden

De aanmelding geschiedt door middel van een digitaal inschrijfformulier. Enkele weken voor aanvang van het onderwijs wordt dit formulier op de website Burgerlijk recht geplaatst.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel recht

 • Afdeling: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: C202

 • Openingstijden: 9.00 – 13:30uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.