Prospectus

nl en

D) Specialised course: International Transport Law

Course
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Vervoer is vaak grensoverschrijdend: denk aan vervoer over zee, over de weg, vervoer per spoor en door de lucht. Het internationale karakter van het vervoer loopt dan ook als een leidraad door het transportrecht heen. Allerhande juridische aspecten spelen een rol. Een internationale spoorgoederentrein ontspoort. Wat is rechtens? In Limburg wordt het reizigersvervoer per spoor aanbesteed, welke juridische vragen kunnen opkomen?
Bij multimodaal vervoer, zoals bij containervervoer, worden verschillende ‘modaliteiten’ (zee, weg en spoor) gecombineerd. Deels is het transportrecht gebaseerd op oude internationale verdragen, deels is de regelgeving ook meer recent. De liberalisering van het spoor bijvoorbeeld bracht een jaar of tien geleden een eigen, zeer uitgebreide set van wet- en regelgeving mee, die grotendeels Europeesrechtelijk is bepaald. Naast die verticale interactie (Europa-Nederland) is er intensieve ‘horizontale interactie’ (wisselwerking tussen nationale rechtsgebieden als spoorrecht met contract- en aansprakelijkheidsrecht, strafrecht, publiekrecht en mededingingsrecht). Hiervoor is in de colleges veel aandacht.

De eerste colleges beginnen met de algemene beginselen van vervoerrecht en de van toepassing zijnde verdragen, met specifieke aandacht voor vervoer over de weg (week 1) en vervoer over zee (week 2). De verschillende aansprakelijkheidsregimes van deze vervoerders worden behandeld op grond van de internationale verdragen: de Hague-Visby Rules (zee) en het CMR-verdrag (weg).

Daarna volgen drie weken waarin één tak van het vervoer, vervoer per spoor, centraal staat.
Thema’s die in deze weken aan de orde komen zijn onder meer:

 • Capaciteitsvraagstukken en gebruiksvergoeding: hoe komt een vervoerder het spoor op, en moet hij daarvoor tol betalen? – Concessies en klachten: hoe vindt verdeling van reizigersvervoer per spoor plaats? – Aansprakelijkheidsvraagstukken: In dat verband komt ook aan de orde het COTIF (verdrag voor het internationale spoorvervoer inclusief aansprakelijkheden) en het General Contract for use of Wagons (AVV/ GCU).

Dit vak biedt kortom een stevige en tegelijkertijd praktische introductie tot het internationale vervoerrecht met een accent op spoorrechtelijke vraagstukken.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Bijbrengen van de beginselen van internationale transportrecht met een accent op het spoorrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • inzicht in verschillende nationale en internationale vervoervraagstukken, aansprakelijkheidsregimes en internationale vervoerrechtelijke verdragen.

Rooster

Kies voor bachelor en master

Onderwijsvorm

Hoorcollege

 • Aantal à 2 uur: 5 (in totaal 10 uur)

 • Namen docenten: mr. dr. V.J.A. Sütő en mr. S.E. van Hall

 • Vereiste voorbereiding door studenten: doornemen van de per week voorgeschreven literatuur, wet- en regelgeving, zoals op Blackboard aangekondigd.

 • Werkgroepen: eventueel in nader overleg.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen.

Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de wettenbundel en al hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt weinig gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • K.F. Haak / R. Zwitser, Van haven en handel: hoofdzaken van het handelsverkeersrecht, Deventer: Kluwer 2015

 • V.J.A. Sütő, ‘De toegangsovereenkomst in het spoorvervoer’, in: WPNR 6998 (2013)

 • V.J.A. Sütő, ‘Internationaal spoorvervoer via Nederland. Verkrijgbaar via elke reizigersvervoerder mits hij NS heet? De liberaliseringsrichtlijn gewogen’, in TVR 2014, nr. 1

Werkboek:
Geen.

Reader:

 • Wettenbundel Spoorrecht

Aanbevolen studiemateriaal

 • K.F. Haak / R. Zwitser, Van haven en handel: hoofdzaken van het handelsverkeersrecht, Deventer: Kluwer 2015h3. Aanmelden

 • Syllabus: wordt op dit moment in beraad genomen

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. V.J.A. Sütő, advocaat te Den Haag,

 • Werkadres: Koninginnegracht 19 te Den Haag

 • Bereikbaarheid: op afspraak via email

 • Telefoon: via secretariaat

 • E-mail: suto@legalrail.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: C.202

 • Openingstijden: balie ma. t/m vrij. 9.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De nadruk ligt op het volgen van de colleges: de theorie wordt daar gelardeerd met verhalen uit de praktijk (mr. dr. V.J. A. Sütő is een in het spoorrecht gespecialiseerd advocaat uit Den Haag; mr. S.E. van Hall is verbonden aan de UvA en juridisch adviseur voor de transport- en expeditie sector).