Prospectus

nl en

Cooperation in National and European Organizations

Course
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak De Onderneming als Nationaal en Europees Organisatieverband (ONEO) richt zich op twee gebieden die voor het ondernemingsrecht van belang zijn: de semipublieke sector en het maatschappelijk middenveld, en het Europese ondernemingsrecht. In de semipublieke sector en het maatschappelijk middenveld zijn de stichting en de vereniging veel gebruikte rechtsvormen. In het vak ONEO wordt aan deze rechtsvormen aandacht besteed alsmede aan de regelgeving die ondernemingsrechtelijk relevant is voor verschillende deelsectoren in de semipublieke sector en het maatschappelijk middenveld. Bij die regelgeving kan onder meer worden gedacht aan de Woningwet, de Wet toelating zorginstellingen en de Pensioenwet, maar ook aan de Wet normering topinkomens publieke en semipublieke sector. Het Europese ondernemingsrecht oefent onverminderd invloed uit op het nationale ondernemingsrecht. Die invloed bestaat onder meer uit de mogelijkheid van het oprichten van Europese rechtsvormen: de Societas Europaea, de Societas Cooperativa Europaea en het Europees Economisch Samenwerkingsverband, en de (voorgestelde) Societas Unius Personae. Daarnaast heeft de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het recht van vestiging en het kapitaalverkeer grote invloed. Wat betreft het recht van vestiging gaat het dan om kwesties als belemmeringen die rechtspersonen kunnen ondervinden om volledig erkend te worden in een andere lidstaat en grensoverschrijdende omzetting en zetelverplaatsing. Bij het kapitaalverkeer gaat het dan bij voorbeeld om de vraag of en in welke mate de Staat na een privatisering of verzelfstandiging nog invloed kan uitoefenen op de geprivatiseerde of verzelfstandigde vennootschap door bij voorbeeld ‘gouden aandelen’ (aandelen waaraan zeggenschapsrechten zijn verbonden) te behouden.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Door het vak De Onderneming als Nationaal en Europees Organisatieverband maakt u kennis met ondernemingsrechtelijke regelgeving en rechtspraak op twee voor het ondernemingsrecht relevante gebieden: de semipublieke sector en het maatschappelijk middenveld, en het Europese ondernemingsrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U onderkent de problematiek van ondernemen binnen de semipublieke sector en het maatschappelijk middenveld, waar de stichting en de vereniging veel gebruikte rechtsvormen zijn en waar bijzondere regelgeving van invloed is op het ondernemerschap.

 • U onderkent de vraagstukken die het Europese ondernemingsrecht meebrengt voor het nationale ondernemingsrecht, onder meer in de vorm van de mogelijkheid te kiezen voor Europese rechtsvormen, en als gevolg van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie op het gebied van de vrijheid van vestiging en het kapitaalverkeer.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10 bijeenkomsten met een gemengd hoorcollege/werkgroepkarakter

 • Namen docenten: mr C. de Groot

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de te behandelen stof

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen.
  Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Inleverprocedures

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur: wordt nader bekend gemaakt in het werkboek op Blackboard.

Werkboek: wordt nog gepubliceerd Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinatoren: mr C. de Groot

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7234 (7235)

 • E-mail: c.degroot@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: C2.02

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag 9.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7235

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO