Prospectus

nl en

IP Trademarks and Tradenames

Course
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (OER)

Beschrijving

Het merkenrecht en het handelsnaamrecht vormen twee van de belangrijkste rechtsgebieden binnen het recht van de intellectuele eigendom waarmee juristen werkzaam in de commerciële praktijk in aanraking komen. Iedere onderneming heeft een naam en tegenwoordig bijna altijd ook een domeinnaam. Deze handelsnaam kan vroeg of laat conflicteren met de handelsnamen of met de merken van derden. Dergelijke conflicten zijn aan de orde van de dag. Bijna alle ondernemingen voeren ook één of meer merken. Merken vormen vaak een belangrijk deel van het kapitaal van de onderneming. Bij bekende merken is de waarde van het merk vaak groter dan de tastbare productiemiddelen van de onderneming. Het merkenrecht is de afgelopen twintig jaar sterk geëuropeaniseerd. Naast het Benelux merk bestaat sinds 1996 het Gemeenschapsmerk dat geldig is in de gehele EU en ook in de gehele EU tot conflicten aanleiding kan geven. Conflicten over internetdomeinnamen hebben vaak zelfs een mondiaal karakter en worden regelmatig beslecht via de goed functionerende WIPO domeinnaam-arbitrage. In het vak wordt aandacht besteed aan alle aspecten van het merken-en handelsnaamrecht die voor de praktijk van belang zijn.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is de studenten bekend te maken met de verschillend systemen (registratie-systeem en eerste gebruikssysteem), de voorwaarden voor registratie en gebruik, de beschermingsomvang van merken en handelsnamen en de belangenafweging tegen de vrijheid van onderneming, handel en (commerciële) meningsuiting

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De studenten moeten merken- en handelsnaamrechtelijke casus kunnen oplossen en de beginselen en belangen die in het merken- en handelsnaamrecht spelen kunnen bespreken.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Mr. P.A.C.E. van der Kooij, prof. mr. D.J.G. Visser en gastdocenten uit de praktijk

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen rechtspraak en literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur:

 • Namen docenten:

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: excursies met inhoudelijk voorbereiding en verslag achteraf (status: praktische oefening)

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: Prof. mr. D.J.G. Visser, Mr. P.A.C.E. van der Kooij

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen processtukken

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen.
  [NB Tijdens het onderwijs is er een excursie (zie ‘andere onderwijsvorm’) en kunnen er tussentijdse korte schriftelijke opdrachten worden ingeleverd – status: praktische oefening.]

Inleverprocedures

Per mail of op papier aan begin van het hoorcollege.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 11de druk, Deventer: Kluwer 2014, hoofdstukken I, VI, VII en XII.

Reader:

 • IE Kort Merkenrecht, rechtspraak HvJ EU

Aanbevolen studiemateriaal

 • T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom. Deel 2 Merkenrecht, Deventer: Kluwer 2008 (N.B. Er is ook een studenten-editie uit oktober 2009.)

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof.mr. D.J.G. Visser

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid:

 • Telefoon: +31 (71) 527 7888

 • E-mail: d.j.g.visser@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: C2.02

 • Openingstijden: balie kamer C202, maandag t/m vrijdag 9.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7235

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl