Prospectus

nl en

Privatissimum Ondernemingsrecht

Course
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (Zie OER)

Beschrijving

Tijdens het privatissimum moet u een aantal schriftelijke opdrachten maken en één mondelinge voordracht houden (referaat). In de week dat u een referaat voorbereidt, maakt u geen schriftelijke opdracht. Voor iedere opdracht krijgt u een volle week de tijd. De schriftelijke opdrachten worden van week tot week op Blackboard geplaatst en moeten een week later aan het begin van de bijeenkomst (en indien gevraagd via Blackboard) worden ingeleverd. De week daarop krijgt u het ingeleverde werk voorzien van commentaar en cijfer terug. Op die bijeenkomst wordt de gecorrigeerde opdracht tevens besproken.
De opdrachten variëren per privatissimumgroep en liggen op de volgende gebieden: Intellectuele Eigendom – Bescherming van Vormgeving, Fusies & Overnames, Insolventierecht, en de Onderneming als Nationaal en Europees Organisatieverband. Een student schrijft zich in beginsel naar eigen voorkeur in voor een privatissimumgroep op één van deze gebieden. Zie ‘opmerkingen’.
De opdrachten op het gebied van de Intellectuele eigendom zijn gegroepeerd rond het thema bescherming van vormgeving. In dit verband komen het merkenrecht, het modellenrecht, het auteursrecht en het leerstuk van de slaafse nabootsing ter sprake, en dit zowel nationaal als internationaal, met bijv. veel aandacht voor de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU.
De opdrachten van het onderdeel Fusies en Overnames hebben betrekking op vraagstukken die spelen in de verschillende fasen van het fusie- of overnameproces bij de fusiepartners, verkopende of kopende partij of bij de over te nemen onderneming. Het gaat daarbij om juridische en bedrijfswetenschappelijke vraagstukken, die dikwijls verband houden met elkaar. In de opdrachten dienen de studenten deze vraagstukken op te lossen. Voorbeelden van onderwerpen waarop de vraagstukken betrekking hebben, zijn: waardering, financiering, due diligence onderzoek, contractsvorming en closing.
Het onderdeel insolventierecht behandelt actuele thema’s op dit gebied in Nederland en indien van toepassing binnen de EU. Daarbij valt te denken aan wetsvoorstellen in het kader van het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht op het gebied van onder meer de ‘pre-pack’, het dwangakkoord buiten faillissement en de aanpak van fraude bij faillissementen. Op EU-niveau wordt naast de herziening van de insolventieverordening, ook nagedacht over Europese regels voor de herstructurering van vennootschappen. Naast wet- en regelgeving zal ook aandacht zijn voor actuele rechtspraak op relevante gebieden als de faillissementspauliana of de verrekening.
In het onderdeel De Onderneming als Nationaal en Europees Organisatieverband komen enerzijds ontwikkelingen op het gebied van het Europese ondernemingsrecht en anderzijds ontwikkelingen op het gebied van het nationale ondernemingsrecht aan de orde. Bij het Europese ondernemingsrecht kan worden gedacht aan Europese rechtsvormen en aan de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Bij het nationale ondernemingsrecht ligt de nadruk op ontwikkelingen die relevant zijn voor de rechtsvormen in de semipublieke sector en het maatschappelijk middenveld (met name de vereniging en de stichting) en voor de personenvennootschappen.

Leerdoelen

Doel van het vak
Het accent ligt bij dit Privatissimum op het aanleren van voor rechtswetenschappelijk onderzoek noodzakelijke onderzoeks- en schrijfvaardigheden.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Het onderkennen en verwoorden van de problemen en (rechts)vragen;

 • Het verrichten van onderzoek naar en selecteren van kernbronnen (regelgeving, literatuur en rechtspraak), nationaal zowel als internationaal;

 • Het toepassen van het aan verschillende – fysieke en digitale – bronnen ontleende materiaal op vragen die zich in de rechtspraktijk aandienen;

 • Het vormen van een eigen, beredeneerd oordeel over rechtskwesties;

 • Het doen van verslag – in woord en geschrift – van de onderzoeksresultaten met verantwoording van de hierbij gebruikte rechtsbronnen;

 • Het houden van een helder, compact en gestructureerd betoog en het verdedigen van het hierin ingenomen standpunt tegen de hiertegen ingebrachte bedenkingen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1 (dagonderwijs), en wel bij de aanvang van de cursus als openingscollege.

 • Namen docenten: zie hiervoor.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Privatissima

 • Aantal à 2 uur: 7 (dagonderwijs)

 • Namen docenten: zie hiervoor.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Iedere student maakt gedurende de hiervoor bedoelde periode een aantal schriftelijke werkstukken en houdt één referaat. Voor elke opdracht heeft hij/zij één week de tijd. De opdrachten zelf worden tijdens de cursus op Blackboard geplaatst.

 • Omschrijving: (gast)colleges

 • Aantal à 2 uur: Afhankelijk van het onderwerp kunnen binnen een bepaald onderdeel van het privatissimum 1 of meer (gast)colleges worden aangeboden.

 • Namen docenten: Nader bekend te maken op Blackboard.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Vijf schriftelijke werkstukken

 • Eén referaat

 • Al de zes toetsvormen gelden evenredig/gelijkelijk mee voor het eindcijfer.

Inleverprocedures
Zie Leidraad Privatissimum Ondernemingsrecht op Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Leidraad Privatissimum Ondernemingsrecht

Aanmelden

Via uSis

Contact

 • Vakcoördinator: mr. P.A.C.E.van der Kooij

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES LEIDEN

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071-527 7238 (7235)

 • E-mail: p.a.c.e.vanderkooij@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: C.202

 • Openingstijden balie: van— 9.00 – 13.30 uur. ’s Middags is het secretariaat alleen telefonisch bereikbaar.

 • Telefoon secretariaat: 071-5277235

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Een student schrijft zich in beginsel naar eigen voorkeur in voor een privatissimumgroep over het onderdeel Intellectuele Eigendom – Bescherming van vormgeving, Fusies & Overnames, Insolventierecht óf de Onderneming als Nationaal en Europees Organisatieverband. Een student kan zich voor één en niet voor meer groepen inschrijven (mocht dat onverhoopt toch geschieden dan zal de afdeling Ondernemingsrecht zelf beslissen uit welke groep de inschrijving wordt doorgehaald). Een eenmaal gemaakte keuze kan niet worden veranderd. Bij de inschrijving geldt wel dat er per groep een maximaal aantal deelnemers is zodat een student niet altijd zal kunnen inschrijven naar zijn/haar eerste voorkeur. Tenslotte: de afdeling Ondernemingsrecht behoudt zich het recht voor ‘kleine’ privatissimumgroepen samen te voegen (ook als daardoor niet meer kan worden tegemoetgekomen aan de voorkeur van inschrijving).