Prospectus

nl en

International and European Criminal Law

Course
2015-2016

LET OP: voertaal is Nederlands en Engels!

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak geeft een overzicht van de manieren waarop het strafrecht functioneert als de strikt nationale context wordt losgelaten. Dat houdt in dat er aandacht is voor internationale samenwerking in strafzaken door middel van wederzijdse rechtshulp, voor de regeling van rechtsmacht, voor het Europese strafrecht en voor het strafrecht zoals dat wordt toegepast door de internationale straftribunalen. Daarmee is het vak inhoudelijk te karakteriseren als een introductie op het internationale strafrecht in brede zin. De nadruk ligt daarbij op de institutionele structuren waarbinnen, op Europees en internationaal niveau, het strafrecht zich ontwikkelt, en op de belangrijkste leerstukken van het op dat niveau gevormde strafrecht.
Het vak vervult een faciliterende rol ten opzichte van andere vakken. Doordat de nadruk ligt op de institutionele context, wordt het studenten mogelijk gemaakt om de materieelrechtelijke en procesrechtelijke regelingen die vervat zijn in verdragen en richtlijnen, en die voortvloeien uit jurisprudentie van internationale rechtsprekende instanties, te waarderen en de invloed op het nationale recht die daarvan uitgaat te beoordelen. In de andere vakken behorende tot de masterspecialisatie straf- en strafprocesrecht kan er daardoor meer gedetailleerde aandacht worden gegeven aan enkele specifieke internationaal- of Europeesrechtelijke procedures, of materieelrechtelijke onderwerpen met een internationale of Europese dimensie. Studenten die het vak Internationaal en Europees strafrecht hebben gevolgd zijn idealiter in staat om die procedures in hun internationale of Europese context te plaatsen. Het vak biedt ook ingangen om vanuit een bepaalde strafrechtelijke vraagstelling te kunnen identificeren welke internationale en Europese regelingen relevant kunnen zijn en op welke wijze die aan de oplossing van de gekozen vraagstelling kunnen bijdragen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van dit vak is u in staat te stellen de institutionele structuren en de uitgangspunten van het internationale en Europese strafrecht te begrijpen, zowel wanneer deze stelsels op zichzelf worden beschouwd als in hun betekenis voor het Nederlandse strafrecht. Daarbij is er vooral aandacht voor de structuren waarbinnen het internationale en Europese strafrecht wordt gevormd en toegepast en voor de belangrijkste leerstukken van dit rechtsgebied. Dit vak stelt u in staat kennis van en inzicht in dit internationale en Europese strafrecht te verkrijgen, vertrouwdheid te verkrijgen met de zelfstandige vraagstukken van dit rechtsgebied en de internationale en Europese dimensie die in andere strafrechtelijke vakken uit de opleiding naar voren komt, te waarderen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

 • U kunt beginselen van rechtsmacht, en de concrete uitwerking daarvan in het Nederlandse strafrecht, toepassen op een casus;

 • U kunt beoordelen of, en toelichten hoe materieel en formeel strafrecht mag worden geharmoniseerd, en uitleggen welke invloed dat heeft voor het Nederlandse strafrecht;

 • U kunt de rol van Europese instituties in de strafrechtelijke handhaving evalueren;

 • U kunt de betekenis van Europese fundamentele rechten toelichten, mede vanuit de context van het Nederlandse strafrecht;

 • U kunt in een casus beoordelen of toepassing mag worden gegeven aan instrumenten van wederzijdse rechtshulp, zowel wanneer die op klassieke leest geschoeid zijn als wanneer die toepassing geven aan het beginsel van wederzijdse erkenning;

 • U kunt leerstukken van het internationale strafrecht (van de tribunalen en het Internationaal Strafhof) ordenen en hun betekenis uitleggen;

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 9

 • Namen docenten: mr. dr. W. Geelhoed e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het bestuderen van de voor de betreffende week voorgeschreven literatuur

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen is behandeld tijdens het hoorcollege.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • H. Satzger, International and European Criminal Law, Beck/Hart/Nomos 2012 (Engelse editie; verschillende ISBN-nummers zijn identiek mits uit 2012; boek is te bestellen bij Jongbloed);

 • Aanvullende, via Blackboard nader bekend te maken literatuur;

De ‘Stamliteratuur’ van de Afstudeerrichting Straf(proces)recht, te weten:

 • G.J.M. Corstens/M.J. Borgers, Het Nederlands Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk;

 • J. de Hullu, Materieel Strafrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. W. Geelhoed

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C.1.21

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 8828

 • E-mail: w.geelhoed@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 3506

 • E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO