Prospectus

nl en

Sentencing & Effects of Sentencing

Course
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Tijdens dit vak maken studenten kennis met de laatste fase van het strafproces: de oplegging en de tenuitvoerlegging van sancties. Dit gebeurt vanuit twee perspectieven: een juridisch en een criminologisch perspectief. Vanuit het eerste perspectief wordt aandacht besteed aan het zgn. penitentiaire recht, dat grofweg in twee delen uiteen valt:

 • het sanctierecht, oftewel het stelsel van rechtsregels dat aangeeft welke sanctie van overheidswege naar aanleiding van een strafbaar feit mag worden opgelegd;

 • het detentierecht, oftewel de wijze van tenuitvoerlegging, inclusief de rechtspositie van geïnstitutionaliseerde mensen.

Het tweede perspectief brengt ons o.a. bij de vraag welke effecten diverse sancties hebben t.o.v. de maatschappij (bereiken de sancties wel het beoogde doel) én t.o.v. de gesanctioneerde.

Bij de behandeling van beide perspectieven fungeren de straf(recht)theorieën als kernpunt bij beantwoording van de vraag de naar de rechtvaardiging en het doel van het straffen in het algemeen. In het verlengde hiervan vormt het zoeken naar een evenwicht tussen rechtmatigheid en doelmatigheid, (anders gezegd; tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming), de rode draad bij dit vak. Het antwoord op deze fundamentele vragen wordt beïnvloed door internationale en maatschappelijke ontwikkelingen en hangt samen met eigen (juridische) normen. Daarom komen ook deze aspecten tijdens de cursus in ruime mate aan bod.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is het bieden van kennis van en inzicht in het wettelijk stelsel en de (internationale) praktijk van het sanctioneren vanuit juridisch perspectief, kortgezegd het penitentiaire recht bestaande uit het opleggen en executeren van strafrechtelijke sancties, en vanuit criminologisch perspectief, met de nadruk op de effecten van sanctionering.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Kennis van en inzicht in het sanctiestelsel;

 • Kennis van en inzicht in het detentierecht;

 • Kennis van en inzicht in criminologische aspecten van sanctionering, met de nadruk op effecten;

 • Reflectie op de (huidige) keuze van systematiek en juridische vormgeving van sancties tegen de (historische) achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen;

 • Ervaring met het discussiëren over sanctionering, waarbij u in staat bent om ten aanzien van concrete vragen op het vlak van sanctionering en effecten tot een eigen gemotiveerde en kritische waardering en standpuntbepaling te komen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docent: Mw. mr. dr. P.M. Schuyt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de voorgeschreven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docent: Mw. mr. dr. P.M. Schuyt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het bestuderen van de voor de betreffende bijeenkomst verplichte literatuur en het maken van opdrachten. De opdrachten dienen te worden opgenomen in een zogenaamd portfolio. Dit portfolio kan maximaal tien punten opleveren bij het tentamencijfer. Nadere informatie hierover komt op de Blackboardomgeving van het vak.

Van de studenten wordt een actieve bijdrage aan de werkgroepen verwacht, die kan bestaan uit het houden van een presentatie, individueel of in groepsverband Het voorbereiden van en de aanwezigheid bij elke werkgroep, alsmede de actieve participatie aan de werkgroep zijn (praktische oefeningen c.q.) voorwaarden om een officiële tentamenuitslag van het vak te krijgen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Tijdens de onderwijsperiode wordt gewerkt aan een zogenaamd penitentiairprojectplan. Dit plan wordt apart becijferd. Het cijfer voor dit plan telt voor 30% mee bij de bepaling van het eindcijfer en. telt alleen mee bij het bepalen van het eindcijfer voor het studiejaar 2015-2016. Daarna komt het te vervallen. NB: De presentatie van dit plan kan onderdeel uitmaken van het onderwijs.

 • Iedere student is verplicht een excursie naar een penitentiaire inrichting bij te wonen. Het is de ervaring dat het bezoeken van de ruimtes waar gedetineerden verblijven, alsmede de informatie van en discussie met medewerkers van de inrichting en gedetineerden, de interesse, kennis en het inzicht van de studenten vergroten. Het bijwonen van een excursie is een (praktische oefening c.q.) voorwaarde om een officiële tentamenuitslag van het vak te krijgen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Maken van penitentiairprojectplan (30% van het eindcijfer)

 • Schriftelijk tentamen (70% van het eindcijfer, incl. de eventuele punten die zijn behaald door samenstellen van het portfolio tijdens de werkgroepen).

 • Projectplan en excursie hebben de status van praktische oefening

Inleverprocedures
Zie de Blackboardomgeving van het vak.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Bleichrodt en Vegter, Sanctierecht, Deventer: Kluwer, 2013.
Eventuele aanvullende literatuur zoals opgenomen op de Blackboardomgeving

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Vakcoördinator: Mw. mr. dr. P.M. Schuyt

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C103

 • Bereikbaarheid: Per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7528

 • E-mail: p.m.schuyt@law.leidenuniv.nl

 • Gedurende het onderwijs voor dit vak word een spreekuur gehouden (zie Blackboard)

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Straf- en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 3506

 • E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak maakt onderdeel uit van de Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Straf (proces)recht.
Aanwezigheid bij alle werkgroepen is verplicht.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO