Prospectus

nl en

Advanced Criminal Procedure

Course
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (Zie OER).

Beschrijving

Het strafproces is onderwerp van voortdurende maatschappelijke en academische discussie en onderhevig aan grote veranderingen als gevolg van recente wetgevingsoperaties. In dit vak worden de grondslagen van het strafproces en een aantal belangrijke strafprocesrechtelijke leerstukken behandeld. Daarbij komt de meest recente jurisprudentie aan de orde, alsmede ophanden zijnde wet- en regelgeving. Tevens wordt stilgestaan bij de betekenis van de jurisprudentie van het EHRM voor de gangbare wijze van procederen in Nederland.
Naast een verdieping en verbreding op het terrein van het positieve recht wordt getracht inzichtelijk te maken welke invloed andere disciplines, zoals de rechtspsychologie, hebben op het denken over de vormgeving van de strafrechtelijke procedure (met als sluitstuk de rechterlijke beslissing). Daarbij zal uitdrukkelijk aandacht worden besteed aan waarheidsvinding als doelstelling van het strafproces en de vraag in hoeverre het Nederlandse strafproces daartoe voldoende is geëquipeerd.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel is u meer diepgaand inzicht verschaffen in het strafprocesrecht en in staat te stellen om vanuit een bepaald procesperspectief met voldoende kennis van zaken te reageren en te beslissen op de meer gangbare strafprocesrechtelijke verweren en zelfstandig verweren te formuleren. Tevens wordt beoogd u handvatten te bieden voor het kritisch reflecteren op recente ontwikkelingen op het terrein van het strafproces mede vanuit een perspectief van rechtsbescherming en waarheidsvinding.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft inzicht in de grondslagen van het strafproces, de belangrijkste strafprocesrechtelijke leerstukken en daaraan gekoppelde regelingen.

 • U bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het terrein van het strafprocesrecht.

 • U bent in staat de opgedane kennis te operationaliseren ten behoeve van de rechtspraktijk en vanuit verschillende rollen te reageren en te beslissen op gangbare strafprocesrechtelijke verweren.

 • U bent zich bewust van de interdisciplinaire dimensie met betrekking tot vraagstukken omtrent feitenonderzoek en bewijs.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: M.J. Dubelaar

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Namen docenten: M.J. Dubelaar

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof en het maken van de opdrachten die voorafgaand aan de werkgroep worden gepubliceerd op blackboard.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (70%)

 • Schrijven van een paper (30% van het eindcijfer)

 • Alleen het schriftelijk tentamen kan worden herkanst. Bij het hertentamen blijft het cijfer voor het paper staan.

Inleverprocedures
De opdrachten dienen in hard copy te worden ingeleverd bij de docent.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • G.J.M. Corstens/M.J. Borgers, Het Nederlands Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk.

 • Nader te bepalen studiemateriaal in de vorm van extra artikelen en jurdisprudentieWerkboek:

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator en docent: Mw. Mr. M.J. Dubelaar

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Kamer: C1.15

 • Bereikbaarheid: Tijdens spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 – 527 8916

 • E-mail: m.j.dubelaar@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 3506

 • E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO