Prospectus

nl en

Tax Policy Analysis

Course
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal recht.

Beschrijving

U leert zelfstandig fiscale regels te analyseren in relatie tot sociaaleconomische belangen en doelstellingen van overheidsbeleid. Dit jaar worden in het seminar de volgende twee fiscale beleidsthema’s casusgericht behandeld:
(a) De optimale tarieflijn van de belasting op arbeidsinkomen en
(b) Vennootschapsbelasting als mondiaal vraagstuk.
Het geldend (Nederlands en internationaal) belastingrecht dient daarbij als (bekend verondersteld) object van onderzoek. U verwerft inzicht in de sociaal-economische doelstellingen en effecten van de voornaamste belastingen. U bent in staat om alternatieven op het vlak van belastinghervorming en internationale belastingcoördinatie te evalueren. U doet tweemaal schriftelijk verslag van literatuuronderzoek en legt de resultaten van dat onderzoek voor in werkgroepverband. U verdedigt twee door u voorbereide papers met beleidsadviezen.

In dit vak wordt teruggegrepen op onderzoeksresultaten die tot stand zijn gekomen in het kader van de onderzoeksprogramma’s “Grenzen van fiscale soevereiniteit” en “Hervorming van sociale regelgeving”. De inhoud van het vak is gericht op de integratie van economische en fiscale vakken. Het gaat immers om de toepassing van economische analyse op fiscale rechtsregels, zowel van de inkomsten- als de vennootschaps- en omzetbelasting.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doelstelling van de cursus is om u inzicht te geven in de problematiek van fiscaal-economisch beleid. U wordt getraind om fiscaal-economische vraagstukken zelfstandig te analyseren.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
1. U bent in staat om een fiscaal economisch onderzoek te doen, heeft u daartoe geoefend in het (snel) verzamelen en interpreteren van fiscaal economische informatie, zowel in papieren als in digitale versies.
2. U bent getraind in het doen van een eerste wetenschappelijk onderzoek (formuleren probleemstelling, opbouw, economisch argumenteren, analyse, concluderen) op het terrein van fiscaal economisch beleid.
3. Na afronding van dit vak heeft u inzicht in belangrijke (actuele) maatschappelijke vraagstukken op fiscaal economisch terrein en kunt u deze vraagstukken zelfstandig analyseren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
De werkgroep bestaat uit twee onderdelen van elk drie bijeenkomsten, zie het rooster op Blackboard.

 • Tijdens de eerste (resp. tweede) bijeenkomst introduceert de docent het onderwerp. Tevens vormen de deelnemende studenten teams van drie personen, die voor het tweede werkstuk een andere samenstelling zal moeten hebben dan voor het eerste.

 • De derde (resp. vierde) bijeenkomst betreft een voortgangscontrole, gericht op bespreking van de inmiddels bestudeerde literatuur en de structuur van het werkstuk. Vanzelfsprekend kunnen deelnemers ook zelf vragen en/of een opzet van hun werkstuk voorleggen.

 • De vijfde bijeenkomst heeft het karakter van een inloopspreekuur.

 • Tijdens de zesde bijeenkomst presenteren de groepen hun werkstukken.

 • De docent ontvangt de werkstukken uiterlijk drie werkdagen vóór de derde (resp. vierde) werkgroepbijeenkomst; zie de Blackboardsite van dit vak voor de precieze inleverprocedure. Het titelblad van het werkstuk vermeldt de namen en studentnummers van de auteurs, hun studierichting en het nummer van hun werkgroep.

 • Aantal: 6 bijeenkomsten van een dagdeel (3 à 4 uur)

 • Namen docenten: prof. dr. C.L.J. Caminada en prof. dr. H. Vording

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Op basis van door de docenten aangeleverde documentatie (artikelen, onderzoeksrapporten, parlementaire stukken e.d.) en eigen onderzoek schrijft u twee werkstukken over een fiscaal-economisch onderwerp. U werkt daartoe samen in groepen van drie personen. Beide werkstukken hebben een omvang van minimaal 2.000 en maximaal 2.500 woorden en voldoen aan academische eisen (opbouw, argumentatie, bronverwijzing e.d.).

 • Let op! Dit vak bevat een practicum. U bent verplicht tot voorbereiding en actieve aanwezigheid op iedere bijeenkomst (zie de Onderwijs- en Examenregeling). Beide elementen worden in de beoordeling betrokken.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • U schrijft groepsgewijs twee werkstukken van minimaal 2.000 en maximaal 2.500 woorden op basis van de voorgeschreven literatuur, levert deze werkstukken tijdig in en draagt bij aan de presentatie ervan in werkgroepbijeenkomsten. De werkstukken voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de Richtlijnen voor het schrijven van een werkstuk (zie Blackboard). Het judicium voor het vak wordt bepaald door de beoordeling van beide werkstukken inclusief de presentatie van beide werkstukken.

 • Er is geen tentamen.

 • Herkansing: Indien het gemiddelde cijfer voor de werkstukken onvoldoende is, krijgt de groep tot 1 mei 2016 de kans om noodzakelijke verbeteringen in de werkstukken aan te brengen. Daarna vervalt de inschrijving.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
De cursus wordt ondersteund door een digitale leeromgeving. De literatuur is zoveel als mogelijk downloadable samengebracht op de Blackboardsite van deze cursus.

Werkboek:
Omvat studie-informatie, leesmateriaal, de richtlijnen bij het schrijven van een werkstuk en de organisatie van het onderwijs. Te raadplegen via de Blackboardsite van dit vak.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. C.L.J. Caminada

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 2.53

 • Bereikbaarheid: Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie of via een e-mail naar de docent.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

 • Let op! Dit vak bevat een practicum. Verplichte aanwezigheid (zie de Onderwijs- en Examenregeling). De onderwijsvorm brengt verplichte aanwezigheid van de bijeenkomsten met zich mee: wie niet aanwezig is, kan zijn of haar onderzoek niet presenteren, en krijgt dus geen beoordeling. Voor de casus is actieve deelname aan het seminar dus een vereiste.

 • Nu kan het door bijzondere omstandigheden voorkomen dat een student niet mee kan doen, of één of meerdere keren afwezig is bij een van de verplichte bijeenkomsten van het seminar. In dat geval kunnen studenten werkstukken – na voorafgaande toestemming van de coördinator van het vak – ook individueel schrijven, zonder begeleiding van de docenten. De ervaring leert dat het voor veel studenten tijdrovend en inspannend is om buiten het seminarverband zelfstandig twee werkstukken te schrijven. Het komt bovendien frequent voor dat het resultaat niet voldoet. Studenten wordt geadviseerd om zich voor het seminar in te schrijven.

 • Zie de Blackboardsite van dit vak voor up-to-date informatie.

Contractonderwijs

Geen.