Prospectus

nl en

Tax Treaties

Course
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor fiscaal (zie ook OER)

Beschrijving

Dit vak wordt aangeboden in de vorm van capita selecta, die beogen een beter inzicht te geven in actuele vraagstukken op het terrein van de interpretatie en toepassing van belastingverdragen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit vak beoogt een verdieping en actualisering van de kennis over het internationale belastingrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Eindtermen
1. U heeft diepgaande kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van het internationale belastingrecht (directe belastingen).
2. U kunt uit een casus op het terrein van het internationaal belastingrecht de relevante fiscale problematiek destilleren.
3. U bent in staat om zich, op basis van feiten en gegevens, en op basis van een verantwoorde en controleerbare afweging zelfstandig een mening te vormen over actuele thema’s op het vlak van het internationale belastingrecht.
4. U kunt uw eigen mening ten aanzien van vraagstukken op het gebied van het internationale belastingrecht en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.
5. U bent in staat om literatuur en (fiscaal-)juridische bronnen diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
6. U kunt met een of meer studenten samenwerken om tot een oplossing van een fiscaal vraagstuk te komen.
7. U bent in staat om actief deel te nemen aan een (wetenschappelijk) debat op het gebied van het internationale belastingrecht.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: wordt nader bekend gemaakt via Blackboard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: wordt nader bekend gemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen literatuur. Inleveren schriftelijk werk; Voorbereiden en houden van referaten.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Blackboard

Inleverprocedures

 • Wordt nader bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Wordt tijdig vóór aanvang van het vak bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via de inschrijflijsten op Blackboard.
NB. De inschrijving sluit VOOR aanvang van het vak: raadpleeg Blackboard voor de exacte inschrijftermijn.

Aanmelden voor het tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. drs. J.J.H. Reijnen

 • Werkadres: Steenschuur 25.

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 8594

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing. Zie voor een toelichting daarover, de studentenpagina van de facultaire website.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.