Prospectus

nl en

Income Tax

Course
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal recht (zie ook OER).

Beschrijving

In het Mastervak Directe Belastingen (Inkomstenbelasting) staan onderwerpen op het terrein van de inkomstenbelasting centraal. Het vak is een direct vervolg op het bachelorvak Directe Belastingen I en hangt samen met de vakken DB II en het Mastervak Directe Belastingen (Vennootschapsbelasting). Op de kennis, inzichten en vaardigheden die bij de voorgaande bachelorvakken is opgedaan op het punt van de inkomstenbelasting wordt in het mastervak voortgebouwd. De hoofdlijnen van de belangrijkste onderwerpen uit de inkomstenbelasting (totaalwinst, jaarwinst, loon uit dienstbetrekking, terbeschikkingstellingregeling, aanmerkelijk belang en box 3) worden bekend verondersteld.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • een verdieping van de kennis, inzichten en vaardigheden van studenten met betrekking tot de inkomstenbelasting.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Eindtermen inhoud

 1. U heeft grondige kennis van en inzicht in de grondbeginselen en systematiek van de inkomstenbelasting.
  1. U heeft grondige kennis van en inzicht in de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de Wet IB 2001 (boxen) en de daarin begrepen bronnen van inkomen.
  2. U heeft inzicht in de samenhang tussen de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
  3. U heeft grondige kennis van de belastingheffing van natuurlijke personen (inkomen uit werk en woning, inkomen uit aanmerkelijk belang en inkomen uit sparen en beleggen).

Eindtermen vaardigheden

 1. U bent in staat om literatuur, (fiscaal)juridische bronnen en complexe casusposities die betrekking hebben op de inkomstenbelasting diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
  1. U bent in staat om een verantwoorde en controleerbare afweging te maken over theoretische en technische vraagstukken met betrekking tot de inkomstenbelasting.
  2. U bent in staat om actief deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het gebied van de inkomstenbelasting.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: zie Blackboard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van aangegeven literatuur en jurisprudentie vóór het desbetreffende college.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: zie Blackboard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van aangegeven literatuur en jurisprudentie vóór het desbetreffende college. Tevens wordt van studenten verwacht dat zij, evt. met behulp van het participantensysteem de werkgroep-opgaven hebben voorbereid.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Blackboard.

Inleverprocedures

 • Voor participantensysteem, zie uitleg Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Verschijnt op Blackboard.

Werkboek:

 • Verschijnt op Blackboard.

Reader:

 • Verschijnt op Blackboard.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Zal t.z.t. worden vermeld op Blackboard.

Aanmelden

 • De aanmelding verloopt via de inschrijflijsten op Blackboard.
  NB. De inschrijving sluit VOOR aanvang van het vak: raadpleeg Blackboard voor de exacte inschrijftermijn.

 • De aanmelding voor het tentamen verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. dr. J.P. Boer

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2e etage

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: j.p.boer@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing. Zie voor een toelichting daarover, de studentenpagina van de facultaire website.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO