Prospectus

nl en

Forensic Victimology

Course
2015-2016

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Forensische Criminologie (Forensic Criminology) (zie ook OER).

Beschrijving

Slachtoffers van criminaliteit en andere schokkende gebeurtenissen spelen een belangrijke rol in strafrechtelijke en andere juridische procedures (zoals schadevergoedings- en asielprocedures). In deze cursus zal worden ingegaan op de impact die zulke procedures op slachtoffers kunnen hebben (op cognitief, emotioneel en gedragsniveau) en hoe slachtoffers op hun beurt juridische procedures kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld door (on-)geloofwaardig over te komen op juridische beslissers. Uitgebreid zal worden stilgestaan bij de betrouwbaarheid van verklaringen die slachtoffers en betrokkenen uit hun omgeving tijdens juridische procedures afleggen over hetgeen hen is overkomen en de gevolgen die dit voor hen heeft gehad. Ook zal veel aandacht worden besteed aan de manier waarop juridische beslissers en deskundigen dienen om te gaan met onzekerheid over de betrouwbaarheid van informatie over slachtofferschap van schokkende gebeurtenissen en de gevolgen daarvan. Bijzondere aandacht zal in dit verband worden besteed aan de inzet en interpretatie van instrumenten die hierbij behulpzaam kunnen zijn (in het bijzonder diagnostische tests op het gebied van leugenachtig gedrag en risicotaxatieinstrumenten op het gebied van herhaald slachtofferschap) en verschillen in afwegingen die hierbij kunnen bestaan tussen verschillende juridische contexten (bijv. een strafrechtelijke versus een civielrechtelijke procedure). Ten slotte vormt ook de bestudering van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot slachtofferschap van schokkende gebeurtenissen een belangrijk onderdeel van de cursus. De cursus zal dus nadrukkelijk een multidisciplinair perspectief hanteren.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heef u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt begrippen en theorieën op het gebied van de forensische victimologie uitleggen en toepassen (op een concrete casus);

 • U kunt op basis van een concrete casus relevante wet- en regelgeving met betrekking tot slachtofferschap van schokkende gebeurtenissen identificeren, benoemen en beoordelen;

 • U kunt de betrouwbaarheid beoordelen van informatie over slachtofferschap van schokkende gebeurtenissen en de gevolgen daarvan. U moet hiertoe de sensitiviteit, specificiteit en positieve en negatieve predictieve waarde van diagnostische tests en risicotaxatieinstrumenten kunnen berekenen en de uitslagen van zulke hulpmiddelen kunnen interpreteren;

 • U kunt kritisch reflecteren op een rechterlijke uitspraak aan de hand van wetenschappelijke kennis over forensisch-victimologische thema’s in een paper.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (facultatief)

 • Aantal à 2 uur: tenminste 5

 • Naam docenten: dr. mr. M.J.J. Kunst (en mogelijk één of meer gastdocenten)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Wordt t.z.t. via Blackboard bekend gemaakt.

Werkgroepen(facultatief)

 • Aantal à 2 uur: tenminste 2

 • Naam docent: dr. mr. M.J.J. Kunst

 • De werkgroepen zullen worden ingericht in de vorm van practica. Tijdens de practica kunt u werken aan de schriftelijke opdracht die in het kader van de cursus – naast een schriftelijk tentamen – dient te worden voltooid (zie onderdeel “Toetsing”).

Spreekuur (facultatief)

 • Aan het einde van de cursus zal een spreekuur worden verzorgd voor studenten die vragen willen stellen over de verplichte tentamenstof. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u uw vragen van tevoren per e-mail naar de docent te sturen (via criminologie@law.leidenuniv.nl).

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Wordt t.z.t. via Blackboard bekend gemaakt.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Een schriftelijk tentamen (70%) en een schriftelijke opdracht (30%). Het schriftelijke tentamen zal bestaan uit een combinatie van verschillende typen open vragen. De schriftelijke opdracht betreft een klein paper (2000-2500 woorden) waarin vanuit een wetenschappelijk perspectief kritisch wordt gereflecteerd op een rechterlijke uitspraak waarin een forensisch victimologisch thema centraal staat/aan de orde komt. Nadere informatie over de schriftelijke opdracht zal bij aanvang van de cursus worden verstrekt.

 • Om voor de cursus Forensische Victimologie te slagen, dient zowel het tentamencijfer als het cijfer voor de schriftelijke opdracht voldoende te zijn (cijfer 5,5 of hoger).

 • Een voldoende cijfer voor één van beide toetsonderdelen blijft in beginsel alleen geldig gedurende het collegejaar 2015-2016.

 • Het schriftelijk tentamen kan worden herkanst. In geval van een klein aantal deelnemers bestaat de mogelijkheid dat dit hertentamen mondeling wordt afgenomen. U wordt hierover dan tijdig geïnformeerd.

Inleverprocedures
Inleverprocedures zullen tijdig via Blackboard bekend worden gemaakt

Examenstof
Tot de tentamenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Losse literatuurbronnen die tijdig via Blackboard bekend worden gemaakt.

 • De powerpointslides van de hoorcolleges en werkgroepen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. mr. M.J.J. Kunst

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.03

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071-527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl