Prospectus

nl en

Exceptional violence

Course
2015-2016

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Forensische Criminologie (Forensic Criminology) (zie ook OER).

Beschrijving

Moord en doodslag betreffen de meest gewelddadige vormen van crimineel gedrag. Het gaat immers om vormen van geweld met een voor het slachtoffer fatale afloop. Deze cursus gaat dieper in op de patronen, oorzaken en preventie van fataal geweld. Daarnaast wordt stilgestaan bij manieren waarop incidenten van fataal geweld kunnen worden geclassificeerd (bijvoorbeeld op grond van kenmerken van het incident), (verklaringen voor) trends in de prevalentie van fataal geweld, factoren die de kans op een fatale afloop van een geweldsincident vergroten en strategieën om moord en doodslag te voorkomen. Tevens komen theoretische beschouwingen aan bod om zowel de incidentie als prevalentie van fataal geweld te kunnen verklaren. Specifieke aandacht zal ten slotte uitgaan naar doding in gezinsverband, zoals partnerdoding, kinderdoding en gezinsdoding, en mediaberichtgeving over moord- en doodslagzaken.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt het opsporingsproces in moord- en doodslagzaken en opsporingstechnieken die hierbij worden gebruikt beschrijven;

 • U kunt verschillende typen moord en doodslag en factoren die de kans op een fatale afloop van een geweldsincident vergroten (op basis van een concrete casus) identificeren en uitleggen;

 • U kunt trends in de prevalentie van moord en doodslag verklaren;

 • U kunt mediaberichten over moord en doodslag kritisch analyseren en evalueren;

 • U kunt adequate en effectieve preventiestrategieën bij een bepaalde casus benoemen en uitleggen;

 • U kunt een onderzoekspaper schrijven waarin zowel theoretische als empirische bevindingen worden toegepast op specifieke vormen van moord en doodslag (aan de hand van een concrete casus).

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof.dr. P. Nieuwbeerta, Dr. H.T. Wermink

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard, rubriek Rooster

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof.dr. P. Nieuwbeerta, Dr. H.T. Wermink

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de wekelijks voorgeschreven literatuur.

 • U dient voor elk werkcollege een opdracht die betrekking heeft op de verplichte studiestof schriftelijk uit te werken. Deelname aan de werkcolleges is verplicht.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Wekelijkse inloopspreekuren; u dient zich van te voren aan te melden.

 • Gestructureerde zelfstudie; u dient zelfstandig de opgegeven studiestof te bestuderen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen;

 • Een essay (2000-2500 woorden);

 • Het schriftelijk tentamen en het essay dienen afzonderlijk voldoende te zijn (minimaal een 5,5);

 • Het eindcijfer wordt voor 70% bepaald door het schriftelijke tentamen en voor 30% door het essay.

 • De geldigheidsduur van de deeltoets(en) is één studiejaar.

 • Het schriftelijk tentamen kan worden herkanst. Bij een klein aantal aanmeldingen voor dit hertentamen kan worden besloten dat dit hertentamen niet schriftelijk, maar mondeling wordt afgenomen. U wordt hiervan dan tijdig op de hoogte gesteld

Inleverprocedures
Schriftelijke opdrachten worden via safe assign (blackboard ingeleverd)

Examenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de via Blackboard opgegeven teksten en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplichte literatuur

 • Liem, M. & Pridemore, W. (laatste druk) Handbook of European Homicide Research. New York: Springer.

 • Fox, J. & Levin, J. (laatste druk) Extreme Killing. Understanding Serial and Mass Murder (second edition). Thousand Oaks: Sage

 • Overig verplicht studiemateriaal zal tijdig via Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof.dr. P. Nieuwbeerta

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: via het secretariaat

 • Telefoon: 071 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl