Prospectus

nl en

Writing and presenting a Historical essay II

Course
2015-2016

Toegangseisen

Het Themacollege kan alleen worden gevolgd door studenten van binnen de Opleiding Geschiedenis.
Om organisatorische redenen zijn studenten niet vrij in het kiezen van het thema in het themacollege.

Beschrijving

In Themacollege 2 schrijven leren studenten de schrijf- en presentatievaardigheden van Themacollege 1 zelfstandig toe te passen. Onder begeleiding van een docent schrijven zij aan de hand van een thema en literatuur zelfstandig een werkstuk en houden zij een presenatie over dit thema.
Het thema wordt in het eerste college bekend gemaakt en geintroduceerd. In de daaropvolgende colleges zoeken en analyseren studenten literatuur en formuleren zij zelfstandig een vraagstelling en opzet van een werkstuk. De student moet de literatuur zelf verzamelen op basis van aanwijzingen van de docent. Aan de hand van opdrachten worden deze vaardigheden in het college of via blackboard besproken.

Leerdoelen

De student kan:

  1. Een realistische planning hanteren
  1. Een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren
  1. Gegevens uit de vakliteratuur selecteren en ordenen
  1. Kritisch reflecteren op kennis en inzichten in de vakwetenschappelijke literatuur
  1. Een probleemstelling en deelvragen formuleren
  1. Een beargumenteerde conclusie formuleren
  1. Feedback geven en ontvangen
  1. Aanwijzingen van de docent verwerken
  1. Een probleemgestuurd werkstuk schrijven in correct Nederlands naar het format van Syllabus Themacolleges
  1. Een probleemgestuurd referaat houden met gebruik van moderne presentatietechnieken

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totaal: 280 uur (10 ec):

 • Bijwonen college: 20 uur

 • Bestuderen literatuur: 112 uur (incl. extra literatuur voor werkstuk)

 • Voorbereiding college (incl. referaat): 28 uur

 • Schrijven werkstuk (eerste versie en eindversie): 120 uur

Toetsing

De leerdoelen van dit college worden getoetst door middel van:

 • Referaat (20%)
  Getoetste leerdoelen: 1-7, 10

 • Eerste versie of inleiding op werkstuk (20%)
  Getoetste leerdoelen: 1-9

 • Eindversie werkstuk, max. 5000 woorden (60%)
  Getoetste leerdoelen: 1-10

Wat betreft de weging het volgende: *Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat voor het themacollege slechts een voldoende kan worden behaald als het cijfer van het eindwerkstuk voldoende is. *De participatie tijdens het college kan invloed hebben op de afronding van het cijfer.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Een uitgebreide ondersteuningsmodule

Literatuur

 • Syllabus Themacollege Plus (beschikbaar op Blackboard)
  Studenten moeten deze syllabus vanaf het eerste college in uitgeprinte vorm bij zich hebben.

Aanmelden

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen Themacollege II in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.

Alle overige propedeuse-studenten dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij dhr. M.J. Olieman (studiecoördinaat).

Contact

Bij de betreffende (groeps)docent van het Themacollege.