Prospectus

nl en

Writing and presenting a Historical essay I

Course
2015-2016

Toegangseisen

Het Themacollege kan alleen worden gevolgd door studenten van de Opleiding Geschiedenis.
Om organisatorische redenen zijn studenten niet vrij in het kiezen van het thema in het themacollege.

Beschrijving

Het Themacollege1 is een werkcollege waarin studenten leren op basis van literatuur een historisch werkstuk te schrijven en een presentatie te houden.
Het thema van het college wordt in het eerste college bekend gemaakt en geintroduceerd. Binnen het thema biedt de docent een aantal onderwerpen met voorgeschreven literatuur aan. De student kiest één daarvan of krijgt er één toegewezen. Over dit onderwerp houdt de student een referaat en schrijft hij een werkstuk. De docent geeft intensieve begeleiding bij de formulering van de vraagstelling en de opzet van het werkstuk.

Leerdoelen

De student kan:

  1. Een realistische planning hanteren
  1. Een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren
  1. Gegevens uit de vakliteratuur selecteren en ordenen
  1. Kritisch reflecteren op kennis en inzichten in de vakwetenschappelijke literatuur
  1. Een probleemstelling en deelvragen formuleren
  1. Een beargumenteerde conclusie formuleren
  1. Feedback geven en ontvangen
  1. Aanwijzingen van de docent verwerken
  1. Een probleemgestuurd werkstuk schrijven in correct Nederlands naar het format van Syllabus Themacolleges
  1. Een probleemgestuurd referaat houden met gebruik van moderne presentatietechnieken

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Bestuderen literatuur: 42 uur

 • Voorbereiding college (incl. referaat): 14 uur

 • Schrijven werkstuk (eerste versie en eindversie): 55 uur

Toetsing

De leerdoelen van dit college worden getoetst door middel van:

 • Referaat (20%)
  Getoetste leerdoelen: 1-7, 10

 • Eerste versie of inleiding op werkstuk (20%)
  Getoetste leerdoelen: 1-9

 • Eindversie werkstuk, max. 3200 woorden (60%)
  Getoetste leerdoelen: 1-10

Wat betreft de weging het volgende: *Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat voor het themacollege slechts een voldoende kan worden behaald als het cijfer van het eindwerkstuk voldoende is. *De participatie tijdens het college kan invloed hebben op de afronding van het cijfer.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Een uitgebreide ondersteunings module

Literatuur

 • Syllabus Themacollege Plus (beschikbaar op Blackboard)
  Studenten moeten deze syllabus vanaf het eerste college in uitgeprinte vorm bij zich hebben.

Aanmelden

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen Themacollege I in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.

Alle overige propedeuse-studenten dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij dhr. M.J. Olieman (studiecoördinaat).

Contact

Bij de betreffende (groeps)docent van het Themacollege.