Prospectus

nl en

Approaches to Literature 2

Course
2015-2016

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van verschillende benaderingen en theorieën in de moderne literatuurwetenschap, die vooral in de tweede helft van de 20e eeuw invloedrijk zijn geweest of vandaag de dag populair zijn. Behandeld worden o.a. het poststructuralisme, de deconstructie, de psychoanalyse, de ideologiekritiek, het feminisme, affect studies. Deze cursus is het vervolg op de cursus “Literatuurbenaderingen 1” die in het eerste semester wordt gegeven.
In de cursus kijken we naar de theoretische veronderstellingen en methodologische principes van elke benadering en naar de historische en maatschappelijke context waarin ze ontstaan zijn. We bestuderen centrale theoretische teksten binnen elke benadering en we leren deze benaderingen kritisch onder de loep nemen en met elkaar vergelijken. Bovendien leren we hoe deze literatuurtheorieën ingezet kunnen worden in de interpretatie van literaire werken.
Bovendien leren we hoe deze literatuurtheorieën ingezet kunnen worden in de interpretatie van literaire werken.

Hoe verhoudt het poststructuralisme zich tot het structuralisme? Wat houdt een deconstructivistische lezing van een roman in? Op welke verschillende manieren kan de psychoanalyse ingezet worden in literaire interpretaties? Hoe kunnen we de ideologieën die in literaire teksten ingebed zijn herkennen en kritisch analyseren? Welke literatuurbenaderingen zijn vandaag de dag nog steeds populair of in opkomst? Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die in de cursus aan bod komen.

In een workshop-achtige setting, oefenen studenten ook met elke benadering door eigen analyses van primaire literaire teksten te maken aan de hand van begrippen en methodes die centraal staan binnen elke benadering. De cursus vereist een grote zelfwerkzaamheid van de deelnemende student.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de literatuurwetenschappelijke theorieën die in de cursus behandeld worden en die ieder voor zich een verschillende benadering van het literaire object belichamen;

  • heeft de student inzicht in de manier waarop die verschillende benaderingen zich historisch hebben ontwikkeld en in de manier waarop ze zich tot elkaar verhouden;

  • is de student in staat deze theoretische benaderingen in bestaande interpretaties van literaire werken te herkennen en kritisch onder de loep te nemen;

  • is de student in staat om zelf literaire teksten te analyseren met gebruik van begrippen en methodes uit de behandelde literatuurbenaderingen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 280 uur
Colleges: 26 uur
Zelfstudie en voorbereiding college/opdrachten/presentaties: 220 uur
Eindpaper: 20
Take-home tentamen: 14

Toetsing

Take-home tentamen (40% van het eindcijfer)
Schrijfopdracht (eindpaper) (40% van het eindcijfer)
Mondelinge presentatie (20% van het eindcijfer)
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van de schrijfopdracht, het take-home tentamen en de presentatie.
Herkansing: De herkansing bestaat uit een nieuwe take-home tentamen en/of en nieuwe schrijfopdracht binnen een beperkte tijd. De student hoeft alleen de deeltoets(en) te herkansen waarvoor hij/zij een onvoldoende heeft behaald, de overige deelcijfers blijven staan.
Aanvullende eis: studenten moeten het tentamen en de schrijfopdracht met een voldoende hebben afgerond.

Blackboard

Blackboard gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

  • Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction. Malden etc.: Blackwell Publishing (2008).

  • Diverse artikelen op Blackboard

  • Primaire literatuur: wordt aangekondigd

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Mw. dr. M.Boletsi.
Voor praktische vragen kun je je wenden tot de onderwijsadministratie Van Wijkplaats 3, kamer 002. Tel. 071 572 2251, mail

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap