Prospectus

nl en

Pompei and Herculaneum: life and death of two ancient cities

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Kennisname van F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid, Amsterdam 2008 of later (11de druk en verder), wordt ten zeerste aanbevolen.

Beschrijving

De antieke steden Pompeii en Herculaneum bieden een unieke kijk op het sociale, religieuze en economische leven in de Oudheid. Omdat beide steden bij de vulkaanuitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus in korte tijd ten onder zijn gegaan, heeft de archeologie ons in dit geval veel meer te bieden dan bij veruit de meeste andere steden uit de Oudheid het geval is. Dankzij een bijzonder samengaan van geschreven bronnen (inscripties, graffiti, zelfs papyri) en de materiële cultuur kunnen we kennis maken met een heel scala aan antieke mensen: van stadsbestuurder tot prostituee; van scholier tot bakker; van schrijver tot garumhandelaar. Omdat we ze zo goed in hun context kunnen plaatsen, komen deze mensen echt tot leven. Zo leren wij de wereld waarin zij woonden te begrijpen: teruggeplaatst in het antieke Pompeii of Herculaneum zouden we er de weg weten, veel herkennen en allerlei mensen met hun naam kunnen begroeten.
In dit college worden onderwerpen als urbanistiek, religie, seksualiteit, enzovoort ingeleid en vervolgens aan de hand van materiaal uit Pompeii en Herculaeum in detail geïllustreerd. Voor bepaalde onderwerpen zullen experts worden uitgenodigd die hun eigen onderzoek wat betreft Pompeii en Herculaneum zullen bespreken.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

  1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
  1. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C.-400 n.C; sociaaleconomische structuren; de antieke stad; mentaliteitsgeschiedenis; antieke religie; cultuurcontact.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege
De student:

  1. Kent de debatten rondom de archeologie, kennisname, en receptie van Pompeii en Herculaneum
  1. Kent de belangrijkste archeologische en tekstuele bronnen van (en over) Pompeii en Herculaneum.
  1. Kan Pompeii en Herculaneum plaatsen in de context van Romeinse steden en urbanisering.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Hoorcollege

Studielast

Totale studielast: 5 × 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges: 2 uur per week x 14 uur = 28 uur

 • Toetsing: 3 uur

 • Bestuderen literatuur: 109 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltentamen I: Kort schriftelijk tentamen met essayvragen over de collegestof, powerpoints en literatuur blok I
Deeltentamen II: Schriftelijk tentamen met essayvragen over de collegestof, powerpoints en literatuur blok I en II

Weging
Deeltoets 1: 30% (leerdoelen 1-6)
Deeltoets 2: 70 % (leerdoelen 1-6)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Aanvullend geldt de eis dat Deeltentamen II voldoende moet zijn.

Herkansing
Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

Aan het hertentamen kan allen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

Tentamendata
Voor de tentamendata, zie Rooster/aanmelding Geschiedenis

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor: communicatie, ter beschikking stellen van proefvragen, rooster.

Literatuur

1: M. Beard, Pompeii: the life of a Roman town (Londen 2008). Enige latere druk is ook goed. Nederlandse vertaling ook.
2: Leidschrift 31.1 ‘Pompeii en Herculaneum’. Verschijnt januari 2016: te koop tijdens college 1.
3: Zaption (op college uit te leggen, je hoeft niets aan te schaffen)

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

mw. Dr. K. Beerden

Opmerkingen

Geen