Prospectus

nl en

History of European Expansion 1500-1940

Course
2015-2016

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Dit college biedt een Nederlands venster op de recente wereldgeschiedenis (1500 tot heden) over het algemeen en die van de Europese expansie in Afrika, Azië en Amerika in het bijzonder. De geschiedenis van de Nederlandse overzeese expansie staat weliswaar centraal maar zal in de collegereeks steeds in een veel bredere mondiale context besproken worden. Zo zullen vergelijkingen met andere expansieprocessen worden gemaakt, zowel vanuit Europa (Spanje, Portugal, Engeland, Frankrijk en Rusland) als daarbuiten (Japan, China, Amerika). Ook zal een serieuze poging worden ondernomen om de Nederlandse expansie vanuit de almaar weer andere en veranderende dynamiek van de overzeese gebieden te verstaan. Hierdoor ontstaat niet alleen een uniek Nederlands blikveld op allerlei regionale ontwikkelingen, maar wordt ook de Nederlandse expansie opgenomen in de geschiedenis van Afrika, Azië en Amerika. Ligt in het eerste deel van het college de nadruk op het optreden van de Europese compagnieën, in het tweede deel zal de territoriale kolonisatie van de wereld de meeste aandacht krijgen. Ligt het accent op de politiek-militaire en economische (monopolies, plantages en slavernij) vormen van expansie en kolonisatie, ook de culturele wisselwerking (bv in schilderkunst en wetenschap) tussen Nederland en de overzeese gebiedsdelen zal de nodige aandacht krijgen. Zoals we zullen zien leverde de Nederlandse expansie een belangrijke bijdrage aan de toenemende economische én culturele globalisering van de wereld. Ten slotte zullen we stilstaan bij de wijze waarop de overzeese expansie terugsloeg op de eigen samenleving (bv in literatuur, architectuur, tuinen) en stellen we ons de vraag in hoeverre Nederland eigenlijk veranderde dankzij de intensieve wisselwerking met de overzeese gebieden.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

  1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
  1. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie; de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500;

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege
De student:

  1. Krijgt een breed overzicht van en inzicht in de geschiedenis van de Nederlandse expansie in vergelijkend mondiaal perspectief.
  1. Kennismaking met de historische methode toegepast op de geschiedenis van de Europese expansie.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Hoorcollege

Studielast

5 ects x 28 uur = 140 uur
Bijwonen colleges: 13 × 2 = 26 uur
Toetsing: 2 × 2 uur = 4 uur
Literatuurstudie: 110 uur
h3. Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1 (schriftelijk tentamen)
Deeltoets 2 (schriftelijk tentamen)

Weging
Deeltoets 1: 50 %
Deeltoets 2: 50 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing
Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.
Aan het hertentamen kan allen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

Tentamendata
Voor de tentamendata, zie Rooster/aanmelding Geschiedenis

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor publiceren van college powerpoints en praktische mededelingen.

Literatuur

 • Piet Emmer en Jos Gommans, Rijk aan de rand van de wereld: Geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800 (Amsterdam, 2012).

 • Wim van den Doel, Zover de wereld strekt. Geschiedenis van Nederland overzee vanaf 1800 (Amsterdam, 2011).

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

dhr. Prof.dr. J.J.L. Gommans

Opmerkingen

Niet van toepassing