Prospectus

nl en

The art of comparing, or how exceptional was the political culture of the Dutch Republic

Course
2015-2016

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De Republiek was in veel opzichten een uitzondering in vroegmodern Europa. De meeste Europeanen leefden immers in vorstendommen waar koning en adel de dienst uitmaakten, slechts één religie was toegestaan, de meeste mensen leefden van de landbouw en op het platteland woonden, en waar slechts een kleine minderheid kon lezen. De Republiek daarentegen was een unie van souvereine gewesten, waarin vooral de stedelijke burgerlijke elites het voor het zeggen hadden; de samenleving was religieus veelkleurig, commercieel, verstedelijkt en geletterd. Zelfs de vrouwen waren er vrijer en de kinderen brutaler, zo wisten sommige tijdgenoten zeker. Maar wat betekende dit alles nu voor de politieke cultuur? Betekende het, bijvoorbeeld, dat bestuurders hun macht meer begrensd zagen dan elders het geval was?

In dit college verdiep je in de eerste plaats de inzichten die je hebt opgedaan in het profielcollege Grenzen van de Macht, en je kennis van de vroegmoderne Nederlandse en Europese geschiedenis. Ten tweede ga je je bekwamen in een complexe historische methode, die van het vergelijken. Tenslotte vergroot je niet alleen je vaardigheden in het zoeken van literatuur, maar leer je die ook historiografisch te plaatsen. Je kunt zo een beredeneerde ‘bibliografie’ maken, die de basis wordt voor een selectie van de literatuur die voor jouw onderzoek relevant kan zijn, en die je uiteindelijk ook in staat stelt om jouw eigen bevindingen historiografisch te plaatsen. Dit zijn vaardigheden die je bijvoorbeeld weer nodig zult hebben in je Eindwerkstuk.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
   Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor diachrone nationale geschiedenis

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. heeft inzicht in de historische discussie over de uitzonderlijkheid van de Republiek in de vroegmoderne tijd
  1. heeft het vermogen om een aspect van de politieke cultuur van de Republiek te vergelijken met de situatie elders in Europe
  1. heeft inzicht in de discussie over de zin en onzin van vergelijken in de geschiedwetenschap.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Colleges: 24 uur

 • Bestuderen verplichte literatuur: 60 uur.

 • Tussentijdse opdrachten en presentatie: 40 uur.

 • Eigen onderzoek opzetten, uitvoeren en werkstuk schrijven: 155 uur.

 • Studiebegeleiding: 1 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 6-10

 • Participatie en opdrachten
  Getoetste leerdoelen: 1, 3, 5, 6-10

Weging
Werkstuk: 70%
Referaat, Participatie en opdrachten: 30%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Blackboard wordt in dit college gebruikt voor mededelingen, studiemateriaal en het posten van gemeenschappelijke teksten.

Literatuur

Losse artikelen, online via de UBU of op Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

mw. Prof.dr. J.S. Pollmann

Opmerkingen

Geen