Prospectus

nl en

Eighty Years of War. New perspectives on the Dutch Revolt

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen, maar ik ga er van uit dat deelnemers propedeutische basiskennis van zestiende-eeuwse Nederlanden hebben of bereid zijn zich die eigen te maken.

Beschrijving

Niemand had het van tevoren zo bedacht. Toch werden het de belangrijkste jaren in de Nederlandse Geschiedenis. Zonder de Tachtigjarige Oorlog, immers, zou Nederland als staat er nooit gekomen zijn. De Nederlandse Opstand laat zich lezen als een spannend verhaal – met echte helden en echte schurken, vol onbedoelde wendingen en onverwachte uitkomsten. Na vierhonderd jaar geschiedschrijving, zou je denken, is het ook een verhaal waarover niet veel nieuws meer te ontdekken is. Maar niets is minder waar. Nieuw onderzoek levert nog steeds allerlei verrassende inzichten.
Het is 35 jaar geleden dat er voor het laatst een ‘synthetische’ studie verscheen over de Nederlandse Opstand. In het licht van alle nieuwe kennis en nieuwe vragen, lijkt het tijd om weer eens een poging te wagen. In dit college ontwikkelen we een eerste blauwdruk – wat weten we al wel, en wat nog niet? Hoe kunnen we nieuwe kennis en nieuwe vragen het beste integreren in een nieuw ‘grand narrative’ over de Opstand. En wat betekent dat voor het belang van de Opstand voor de Nederlandse en Europese geschiedenis?

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

  1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
  1. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de Vaderlandse Geschiedenis, met name de staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland sinds de zestiende eeuw.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

  1. De student verwerft kennis over de Nederlandse Opstand, het ontstaan van de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden tussen 1566-1648.
  1. De student maakt kennis met, verwerft inzicht in en leert kritische reflecteren op recente wetenschappelijke debatten over de Opstand en de Tachtigjarige Oorlog.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Hoorcollege

Studielast

De totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Hoorcolleges 24 uur

 • Zelfstudie literatuur en hoorcollegestof 114 uur

 • Tentamen 2 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1 (schriftelijk tentamen)
Deeltoets 2 (schriftelijk tentamen)

Weging
Deeltoets 1: 50%
Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing
Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is twee uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.
Aan het hertentamen kan allen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

Tentamendata
Voor de tentamendata, zie Rooster/aanmelding Geschiedenis

Blackboard

Blackboard wordt in dit college gebruikt voor het beschikbaar stellen van studiemateriaal en het doen van mededelingen.

Literatuur

Anton van der Lem, De Opstand in de Nederlanden, 1568-1648 (Nijmegen 2014). Zelf aanschaffen.
Marjolein ‘t Hart, The Dutch Wars of Independence. Warfare and Commerce in the Netherlands, 1570-1680 (London 2014), pp. 37-125, 148-170, 191-197. E-book, deels te downloaden via de UB.
Overige literatuur zal nader worden aangekondigd

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte

Aanmelden voor Studeren à la carte

Contact

mw. Prof.dr. J.S. Pollmann

Opmerkingen

Geen